Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Infožiadosti - Slobodný prístup k informáciám

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Na aké informácie mám nárok na základe infožiadosti? 

Infožiadosť je skrátené označenie pre žiadosť o sprístupnenie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Vďaka infožiadosti si môže každý vyžiadať od štátnych orgánov, obcí, vyšších územných celkov či od niektorých právnických a fyzických osôb informácie, ktoré majú tieto povinné osoby k dispozícií, teda napr. o ich hospodárení s verejnými prostriedkami. Zákon je postavený na princípe „čo nie je tajné je verejné“ a presne stanovuje kategórie informácií, ktoré z dôvodu ochrany záujmov štátu alebo práv iných nemožno sprístupniť. 

Kto môže infožiadosť podať?

Žiadosť môže podať fyzická alebo právnická osoba.

Ako a kde sa infožiadosť podáva?

Žiadosť možno adresovať:

  • písomne poštou na adresu Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava,
  • osobne ústne,
  • faxom,
  • emailom na: info@staremesto.sk,
  • prostredníctvom elektronickej schránky,
  • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Čo musí infožiadosť obsahovať?

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená. Musí v nej byť meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo. Z textu takisto musí byť zrejmé, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Akým spôsobom sa môže informácia sprístupniť?

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, povinná osoba so žiadateľom dohodne iný spôsob sprístupnenia informácie.

Je poskytnutie informácií bezplatné?

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť. 

Aké sú lehoty na vybavenie infožiadosti?

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

Je prípustné odvolanie proti odmietnutiu infožiadosti?

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupniť informáciu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie treba adresovať povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní následne rozhoduje nadriadený povinnej osoby.

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií Formát: pdf Veľkosť: 543,3 kB
Dátum: Súbor: Rozhodnutie č. 24:2021 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 2. augusta 2021 Formát: pdf Veľkosť: 1,93 MB
Dátum: Súbor: Rozhodnutie č. 43:2019 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 8. júla 2019, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Formát: pdf Veľkosť: 2,99 MB
Dátum: Súbor: Žiadosť o sprístupnenie informácií - tlačivo Formát: docx Veľkosť: 22,8 kB
Dátum: Súbor: Žiadosť o sprístupnenie informácií - tlačivo Formát: odt Veľkosť: 10,8 kB
Dátum: Súbor: Žiadosť o sprístupnenie informácií - tlačivo Formát: pdf Veľkosť: 120,8 kB
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
Rozhodnutie č. 24:2021 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 2. augusta 2021
Rozhodnutie č. 43:2019 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 8. júla 2019, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Žiadosť o sprístupnenie informácií - tlačivo
Žiadosť o sprístupnenie informácií - tlačivo
Žiadosť o sprístupnenie informácií - tlačivo
Preskočiť na obsah