Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prihlásenie a daň za psa

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Za akých okolností musím nahlasovať psa úradu?

Každý pes, ktorý bude v mestskej časti držaný viac ako 90 dní podlieha evidencii. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie v mestskej časti, v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v predošlej vete, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mestskej časti.

Ako prihlásim psa do evidencie? 

Pre prihlásenie svojho psa je potrebné vyplniť príslušné tlačivo o Prihlásení psa do evidencie. Následne je potrebné vyplniť aj formulár Priznanie k dani za psa pre fyzické osoby resp. právnické osoby.

K týmto formulárom musíte tiež priložiť fotokópie dokladov (je potrebné predložiť originály k nahliadnutiu) podľa potreby:

  • preukaz ZŤP, ak sa jedná o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
  • preberací protokol zo Slobody zvierat, ak je pes nadobudnutý z útulku zvierat
  • očkovací preukaz psa
  • preukázať sa platným OP

Musím nahlasovať sestrinho psa, ktorá ku mne prišla na návštevu? 

Nie, ak u vás nezostane dlhšie ako 3 mesiace.

Musím zaplatiť za psa daň?

Áno, výšku sadzieb upravuje VZN č.10/2023.

Za akého psa musím platiť daň?

Daň sa platí za psa, ktorý má viac ako 6 mesiacov.  

Kto je oslobodený od dane za psa? 

  • vlastník alebo držitel' psa podl'a osobitného zákona
  • po dobu 1 roka vlastník alebo držitel', ktorý psa nadobudol z útulku zvierat a predloží o tom potvrdenie

Ako požiadam o oslobodenie od dane za psa?

So žiadosťou o oslobodenie od dane za psa treba na MÚ doručiť aj daňové priznanie. Ak nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne na oslobodenie od dane, vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní čiastkového daňového priznania a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti rozdiel, prípadne pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 

V akej výške platím daň za psa?

Sadzby dane za jedného psa a kalendárny rok nájdete tu: VZN č.10/2023

Ako zaplatím daň za psa?

Pri vzniku daňovej povinnosti sa podáva priznanie k dani na tlačive Priznanie k dani za psa pre fyzické resp. právnické osoby do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Vyplnené a podpísané tlačivo sa podáva osobne v Klientskom centre, na Vajanského nábreží č. 3 (prízemie), doručí poštou alebo elektronicky do el. schránky MČ.

Rozhodnutia o vyrubení dane sa doručujú do el. schránky, prípadne poštou do vlastných rúk. 

V prípade zmien alebo zániku daňovej povinnosti sa podáva do 30 dní čiastkové priznanie prostredníctvom príslušného tlačiva.

Ako odhlásim psa z evidencie?

Psa z evidencie môžete odhlásiť vyplnením tlačiva Priznanie k dani za psa s vyznačením "čiastkové priznanie" pre fyzické resp. právnické osoby. Treba to urobiť najneskôr do 30 dní odo dňa úhynu, straty, prípadne zmeny majiteľa psa.

Majiteľ psa je zároveň povinný vrátiť evidenčnú známku psa.

Čo mám robiť, ak som stratil evidenčnú známku?  

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný nahlásiť na Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto osobne do 14 dní odvtedy ako odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil. Náhradná známka mu bude vydaná za odplatu 3,50 eur.

Čo robiť, ak som našiel evidenčnú známku?

Treba ju doručiť osobne na miestny úrad, prípadne poslať poštou na Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto.

Ako nahlasovať pohryznutie psom?

Takúto udalosť treba písomne oznámiť na Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto a to do 30 dní od incidentu. Pohryznutie je povinný nahlásiť predovšetkým majiteľ psa. 

Čo mám robiť, ak som našiel psa?

Telefonicky, prípadne osobne oznámiť túto udalosť na miestny úrad, alebo poštou oznámiť nález a uviesť v ňom adresu, telefonický kontakt, číslo evidenčnej známky psa.

Ako postupovať, ak viem o týraní psa?

Takúto skutočnosť treba telefonicky, prípadne osobne oznámiť na miestny úrad, alebo písomne zaslať poštou - uviesť adresu, meno majiteľa psa. V tomto prípade bude daná udalosť riešená v spolupráci so Slobodou zvierat.

Ako získam nálepku vstup so psom povolený/zakázaný?

V prvom rade treba o tieto nálepky písomne požiadať. 

Môžu tak urobiť vlastníci alebo prevádzkovatelia areálov detských ihrísk, pieskovísk, školských a predškolských zariadení, športovísk a štadiónov prístupných verejnosti, zdravotníckych zariadení. Nálepku dostanú bezplatne.

Preskočiť na obsah