Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Aké sociálne služby poskytuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto? 

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.

Odd. inklúzie a sociálnych vecí - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava

Vchod z dvora

Zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Kde a ako môžem žiadať o sociálnu výpomoc? 

Občania v sociálnej núdzi môžu žiadať rôzne druhy pomoci. Najskôr je však potrebné posúdiť, či a na aký druh pomoci môžu žiadať.

Mestská časť vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť na účely:

  • posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
  • posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Občan teda musí mestskej časti doručiť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K nej je potrebné doložiť vyjadrenie o zdravotnom stave žiadateľa (prípadne odborné lekárske nálezy alebo prepúšťacie správy). 

Výsledkom posudkovej činnosti je posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú potrebné k poskytovaniu sociálnej služby. Mestská časť posudzuje odkázanosť pri poskytovaní týchto sociálnych služieb:

  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • denný stacionár
  • opatrovateľská služba

Kompletné sociálne poradenstvo ohľadom posudkovej činnosti pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a ich rodinných príslušníkov poskytuje:

Kontaktná osoba

Seniorcentrum Starého Mesta

 

Čo robiť, ak potrebujem zabezpečiť 24-hodinovú starostlivosť pre blízku osobu?

O seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením sa Staré Mesto osobitne stará. Má pre nich pripravené viaceré možnosti podpory.

Na zabezpečenie sociálnych služieb má mestská časť Bratislava–Staré Mesto zriadenú samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto, ktorá poskytuje pobytové sociálne služby v nasledovných zariadeniach:

  • Zariadenie pre seniorov na Podjavorinskej ul. č. 6
  • Zariadenie opatrovateľskej služby na Palárikovej ul. č. 24

Na získanie základných informácií (voľné miesta, výška úhrady, postup pri vybavovaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, prílohy potrebné k podaniu žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a pod.) postačí telefonický rozhovor so sociálnym pracovníkom.

 

Čo potrebujem na vybavenie pobytu v zariadení sociálnych služieb?

Pred podaním žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné ísť na staromestský úrad na Vajanského nábreží a požiadať si o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Následne na to bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

Potom podáte žiadosť na zabezpečenie tejto služby, obe sa podávajú na Podjavorinskej č. 6: 

Poskytuje mestská časť aj sociálnu výpomoc v domácom prostredí?

Áno, terénnou formou, teda priamo v domácnostiach, poskytujeme domácu opatrovateľskú službu. Kontaktnú kanceláriu nájdete na Obchodnej ul č. 52.

Kontaktné osoby:

Ako požiadať o pomoc v domácom prostredí?

Takisto treba najskôr na staromestskom úrade na Vajanského nábreží požiadať o posúdenie odkázanosti na túto sociálnu službu. Po vydaní posudku a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, je potrebné podať Žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby na Obchodnej č. 52:

Denné centrum G52

Je určené pre seniorky a seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s deťmi a starým rodičom s vnúčatami. Denné centrum G52 je tiež miestom stretnutí staromestských klubov dôchodcov. Má kapacitu 20 miest, poskytuje sa v ňom sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

G52 - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 

Utorok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Štvrtok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Piatok:

08.00 - 14.00

Kontaktná osoba: 

Jasle - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Ako získam miesto v jasliach pre svoje dieťa?

Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia môžu o miesto požiadať vyplnením Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v  zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťaŽiadosť treba odniesť do podateľne Miestneho úradu BA-Staré Mesto. Následne bude žiadateľ automaticky zaradený do poradovníka žiadateľov.

Preskočiť na obsah