Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Príspevky a sociálna pomoc

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Príspevky mestskej časti

Odd. inklúzie a sociálnych vecí - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava

Vchod z dvora

Kto môže požiadať o príspevok v náhlej núdzi?

Občan s trvalým pobytom v Starom Meste v maximálnej výške 100 EUR, ak žije sám a maximálne 150 EUR, ak sa stará o nezaopatrené dieťa. Môže ho získať, ak príjem všetkých členov domácnosti nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Náhla núdza vzniká vtedy, ak sa napríklad rodine znížil príjem pre nepriaznivý zdravotný stav alebo jej nezavinene stúpli náklady na bývanie, prípadne sa narodil nový člen rodiny či zomrel blízky.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze.

Kontaktná osoba

Kto môže požiadať o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi?

Mestská časť môže poskytnúť obyvateľovi Starého Mesta s trvalým pobytom jednorazovú dávku v hmotnej núdzi jednotlivcovi vo výške max. 50 EUR a 100 EUR pre rodinu s nezaopatrenými deťmi, ak občan poberá štátnu sociálnu dávku v hmotnej núdzi. 

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze.

Kontaktná osoba

 

Poskytuje mestská časť príspevok na stravovanie?

Príspevok na stravovanie v sume 3,00 EUR;  resp. v sume 2 EUR na jeden obed vo vybraných zariadeniach poskytuje mestská časť poberateľom starobného, predčasne starobného alebo invalidného dôchodku s trvalým pobytom v Starom Meste. Výška príspevku závisí od výšky dôchodku žiadateľa.

Finančný príspevok upravujú Zásady pri zabezpečení stravovania a poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení Dodatku č. 1 

Kontaktná osoba

 

Ako je to s príspevkom na dopravu - takzvaný "sociálny taxík" ?

Príspevok na dopravu v sume 4 EUR na každú jazdu do zdravotníckeho zariadenia, prípadne do denného stacionára môže požiadať občan Starého Mesta, ak poberá starobný alebo invalidný dôchodok alebo je klientom denného stacionára.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Dodatok č. 1 Zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Kontaktná osoba

 

Dostanem príspevok pri narodení dieťaťa?

Obyvatelia s trvalým pobytom v Starom Meste majú nárok na príspevok 100 EUR pri narodení dieťaťa. Treba oň požiadať najneskôr do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa. Ak sa rodine narodilo viac detí súčasne, môže získať príspevok na každé dieťa v rovnakej sume 100 EUR.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

Kontaktná osoba

Podporuje mestská časť mnohodetné rodiny?

Áno, v podobe finančného príspevku pre rodinu s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi. Mestská časť poskytuje sumu max 100 EUR ročne na každé nezaopatrené dieťa v takejto rodine. Finančný príspevok možno použiť napríklad na preplatenie nákladov spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času či v materskej škole. Rovnako ho možno použiť na poplatok za účasť na výlete organizovanom materskou, základnou a strednou školou, ako aj na školu v prírode.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám.

Kontaktná osoba

Dostanem príspevok pre prváka?

Mestská časť prispieva rodine na pokrytie výdavkov súvisiacich  so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku v sume 50 EUR. Ide napríklad o zakúpenie zošitov, písacích potrieb, učebníc, ale aj ďalších nevyhnutných pomôcok, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole.

Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti kópiu účtovných dokladov, nie starších ako päť mesiacov,  preukazujúcich vynaložené náklady na zabezpečenie nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku minimálne vo výške požadovaného príspevku a ostatné doklady uvedené v prílohe žiadosti.

Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v období od 2. septembra do 15. novembra príslušného kalendárneho roka, kedy dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku.

Finančný príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy upravujú Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

Kontaktná osoba

Sociálna pomoc

 

Ako mestská časť zabezpečuje stravovanie odkázaných dôchodcov?

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov v piatich stravovacích zariadeniach. Príspevok mestskej časti na stravovanie dôchodcov je 2 € alebo 3 € na 1 osobu a 1 stravný lístok, podľa výšky dôchodku v zmysle Zásad pri zabezpečení stravovania a poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v znení Dodatku č. 1.

Zariadenie

Cena SL

Príspevok 2 €

Príspevok 3 €

SENIOR GASTRO

Cintorínska 19

5,80 €

3,80 €

2,80 €

AVENT – vegetariánska rešt.

Obchodná 58

4,00 €

2,00 €

1,00 €

GAST TOM,s.r.o

(školská jedáleň na Filoz. fakulte UK)

Gondova 2

5,00 €

3,00 €

2,00 €

Jedáleň MINI MAXI

Krížna 12

6,50 €

4,50 €

3,50 €

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dubová

(stravné lístky sa predávajú len v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19)

5,10 €

3,10 €

2,10 €

Príspevok 3,00 €    pre dôchodcu s príjmom do 402,46 €

Príspevok 2,00 €    pre dôchodcu s príjmom od 402,47 € do 501,46 €              

Dôchodca si môže kúpiť stravné lístky aj v plnej cene bez príspevku mestskej časti. Stravné lístky sa predávajú len na pracovné dni. Zakúpené stravné lístky nie je možné vrátiť ani vymeniť.

Ako požiadam o zabezpečenie stravovania? 

V prípade záujmu o stravovanie je potrebné vyplniť Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov a predložiť k nahliadnutiu aktuálne rozhodnutie o dôchodku (výmer) a občiansky preukaz.

Kontaktná osoba

 

Kde sa predávajú stravné lístky?

Stravné lístky si môžete kúpiť na na oddelení inklúzie a sociálnych vecí miestneho úradu na Vajanského nábreží č. 3 a to v pondelky a stredy počas stránkových hodín do 14-teho dňa daného mesiaca. 

Kontaktná osoba

  

Karta staromestského seniora

Samospráva chce aj takto ukázať, že si seniorov váži a chce im pomôcť viesť aktívny život. Karta poskytuje obyvateľom mestskej časti v seniorskom veku (dôchodcom) benefity v podobe zliav z ceny bežných, ale i príležitostných služieb a tovarov. Kartu staromestského seniora upravujú Zásady poskytovania Karty staromestského seniora.

Aké sú podmienky a ako získam Kartu staromestského seniora?

Pre poskytnutie karty je potrebné, aby žiadateľ súčasne splnil nasledovné podmienky:

  • trvalý pobyt na území mestskej časti (zrušenie trvalého pobytu na území mestskej časti má za následok stratu nároku na držbu karty)
  • poberanie starobného dôchodku, ktoré preukáže rozhodnutím zo Sociálnej poisťovne

Žiadať o ňu možno vyplnením Žiadosti o poskytnutie Karty staromestského seniora a doručením na miestny úrad.

Kontaktná osoba

Aké zľavy mi Karta staromestského seniora ponúka?

Zľavy sa vzťahujú na služby vo vybraných zariadeniach, prípadne nákup tovaru v prevádzkach, ktoré sú do projektu zapojené.  Zoznam zapojených prevádzok je tiež  k nahliadnutiu na oddelení inklúzie a  sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti a priebežne sa aktualizuje. 

Všetky prevádzky, firmy a zariadenia, ktoré sa zapoja do tohto projektu, sú zreteľne označené samolepkami s logom "Karta staromestského seniora". Výšku zliav a formu bonusov určuje výhradne ich poskytovateľ.

Sociálna výdajňa

Sociálna výdajňa sa nachádza na Hollého ul. č. 13. Je určená pre obyvateľov Starého Mesta v krízovej sociálnej situácií, rodiny s deťmi v hmotnej núdzi či osamelým osobám, ktoré poberajú invalidný alebo starobný dôchodok. Poskytovanie pomoc prostredníctvom Sociálnej výdajne upravujú Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni.

Sociálna výdajňa - otváracie hodiny

Utorok:

10.00 - 12.00

Štvrtok:

10.00 - 12.00

Piatok:

10.00 - 12.00

Hollého ulica č. 13, 811 08 Bratislava

Vchod zo Špitálskej ulice

Môžem získať pomoc zo Sociálnej výdajne?

 Pomoc môže získať občan ktorý má:

  • trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto minimálne jeden rok pred podaním žiadosti 
  • mesačný príjem, ktorý nepresahuje 2-násobok životného minima
  • uhradené finančné záväzky voči mestskej časti

Ako získam tovar zo Sociálnej výdajne? 

Po splnení podmienok a uhradení poplatku 1 euro klient dostane čipovú kartu, s ktorou môže vo výdajni “nakupovať”. Bude mať na nej mesačný počet bodov v závislosti od druhu príjmu. Denný limit na výdaj tovaru je 10 bodov.

Kontaktná osoba

 

Preskočiť na obsah