Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mimoriadne situácie

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ste v tiesni? Potrebujete pomoc? 

Volajte číslo 112 (Európske číslo tiesňového volania - koordinačné stredisko IZS)

Prečo práve 112?

Voľba čísel 1-1-2 je jednoduchšia v obtiažnych situáciách, napríklad v tme alebo v miestnosti plnej dymu. Ďalšou výhodou je, že číslo 112 je číslom tiesňového volania takmer v celej Európe. 

Čo je to TIESEŇ?

Je to stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?

Po spojení sa s operátorom vám operátor bude  klásť otázky,  snažte sa zachovať pokoj a vecne na ne odpovedať:

 • Čo sa stalo?  Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
 • Kde sa to stalo?  Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
 • Komu sa to stalo?  Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet          postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
 • Informácie  o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných  problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

 • V byte, na pracovisku alebo inom uzavretom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu ako       nájsť dom (hlavne na sídliskách ap.)
 • Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.

Operátor KS potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď je už pomoc na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.

 

1. Integrovaný záchranný systém (IZS)

Kto patrí do Integrovaného záchranného systému ? Koordinačné stredisko IZS  112 

ZÁKLADNÉ ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY IZS:

 • Hasičský a záchranný zbor  150
 • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby  155  
 • Kontrolné chemické laboratória CO
 • Horská záchranná služba  18 300 
 • Banská  záchranná služba  046/542 16 97 

OSTATNÉ ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY IZS:

 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky
 • Závodné hasičské útvary a zbory
 • Dobrovoľné hasičské zbory obce
 • Pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov
 • Jednotky civilnej ochrany
 • Obecná (mestská) polícia
 • Slovenský Červený kríž
 • Iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku

ÚTVARY POLICAJNÉHO ZBORU

Štátna polícia  158

 

2. Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály  sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

 • vznikla mimoriadna udalosť,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁL KONIEC OHROZENIA

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje  2-minútovým kolísavým tónom sirén a následne  je doplnený slovnou – hovorenou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia. Počas vojnového stavu a počas vojny sa ním vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu.

Varovný signál OHROZENIE VODOU sa vyhlasuje 6-minútový stálym tónom sirén a následne je doplnený slovnou informáciou.

KONIEC OHROZENIA- 2-minútový stály tón sirén bez opakovania.

Preskúšanie sirén sa vykonáva v uvedených termínoch (1x za mesiac t.j. piatok) o 12,00 hod.  2-minútovým stálym tónom. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !!!!

3. Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami?

PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

 • vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 • pripravte si evakuačnú batožinu.

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV 

 • opustite ohrozený priestor,
 • zbytočne netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH

 • nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika,
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
 • kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd,

 

4. Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky (NL)?

Kemlerkod

Identifikačné číslo nebezpečenstva (Kemler kód)

Identifikačné číslo látky (UN kód)

Vozidlo prepravujúce nebezpečné látky je označené (oranžová tabuľka s čiernym popisom) a stupňom nebezpečenstva a identifikačným číslom látky.

 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby  zostala zachovaná   priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene    opustite kontaminovaný priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému       dopravnému prostriedku,
 • oznámte nehodu na linke 112 alebo na niektoré z čísel zložiek IZS,
 • nedotýkajte  sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

PAMÄTAJTE !

 • ochranná maska alebo improvizované prostriedky ochrany jednotlivca slúžia len na rýchly únik z kontaminovaného priestoru, nie na pobyt v ňom,
 • nebezpečná látka  v plynnom stave sa vždy šíri v smere vetra,
 • únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

 

5. Čo robiť v prípade teroristického útoku?

 • zachovať rozvahu a pokoj, nešíriť paniku,
 • improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou (ochranné rúško z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku), opustiť urýchlene ohrozený priestor – kolmo na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej budove,
 • sledovať informácie v televízii, rádiu a obecnom (mestskom) rozhlase,
 • plniť pokyny vydané oprávnenými osobami,
 • utesniť okná, dvere, a iné vetracie otvory,
 • zbytočne netelefonovať,
 • poskytnúť pomoc susedom a spolupracovníkom (najmä deťom, starším, chorým a bezvládnym osobám),
 • odstrániť z verejnej komunikácie vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo pri činnosti záchranárov,
 • dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény,
 • sledovať zdravotný stav rodinných príslušníkov priebežne a    zaznamenávať ich telesnú teplotu.

6. Čo robiť pri EVAKUÁCII ?

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vykonáva sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.  Člení sa na krátkodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov do 72 hodín a dlhodobú evakuáciu s možným návratom po 72 hodinách.

 Povinnosti občanov:

1. dodržiavať pokyny osôb a orgánov štátnej správy a samosprávy, určených k riadeniu a zabezpečeniu evakuácie,

2. dodržať zásady pre opustenie bytu, zobrať si evakuačnú batožinu a dostaviť sa na určené miesto,

 • vypnúť kúrenie príp. uhasiť otvorený oheň, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče, uzatvoriť prívod vody a plynu,
 •  uzatvoriť okná,
 • Ak je to možné, sledovať rozhlas, televíziu a pod., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
 •  ak nebude stanovené inak, zvieratá a hydinu zavrieť do stajne, ostatné zvieratá zanechať doma a predzásobiť ich  vodou a krmivom,
 •  zobrať si evakuačnú batožinu, zamknúť byt a dostaviť sa do určeného evakuačného zariadenia alebo priestoru,
 •  pri opustení bytu upovedomiť susedov o vzniknutej situácii,

3. pri použití vlastného vozidla, dodržiavať pokyny poriadkových orgánov.

EVAKUAČNÁ BATOŽINA

 • osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
 • lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 • základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
 • predmety osobnej hygieny,
 • vrecková lampa (sviečka, zápalky),
 • prikrývka alebo spací vak,
 • náhradná osobná bielizeň, odev, obuv a  nepremokavý plášť,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Hmotnosť evakuačnej batožiny môže byť najviac 25kg u dospelej osoby, 15kg u dieťaťa, 5kg príručná batožina.

Batožina okrem príručnej batožiny musí byť pri preprave označená štítkom s menom a priezviskom, adresou pobytu, telefonickým kontaktom a uzamknutá.

Preskočiť na obsah