Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stavebný úrad

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Na stavebnom úrade sú naše referentky a referenti pripravení osobne vám odpovedať na vaše otázky ohľadom stavebných konaní, prípadne vám pomôcť vypísať všetky potrebné žiadosti. Na konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť termín prostredníctvom nižšie uvedeného rezervačného formuláru.

Stavebný úrad - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 – 17,00 / stránkový deň

Utorok:

10.00 - 14.00 / konzultácie pre verejnosť 

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 – 17,00 / stránkový deň

Štvrtok:

nestránkový deň 

Piatok:

nestránkový deň 

 • Konzultačné hodiny (utorky) sú určené pre občanov, vlastníkov stavieb alebo pozemkov v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, ktorí ešte nemajú podanú žiadosť.
 • Stránkové dni (pondelky a stredy) sú určené pre žiadateľov (stavebníkov/navrhovateľov), ktorí už majú podanú žiadosť a priradeného odborného referenta. Účastníci konania majú právo nahliadnuť do spisových materiálov počas stránkových dní, nie je potrebné sa objednávať.

Všetky stretnutia sa uskutočňujú na pracovisku stavebného úradu na 2. poschodí.
Informácie ohľadom pridelenia podaní poskytujeme telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom sekretariátu. Informácie ohľadom pridelenia podaní poskytujeme telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom sekretariátu na tel. číslach: 02/59246229, 02/59246379, 02/59246350.

Stavebný úrad zabezpečuje nasledovné činnosti:

 • vydávanie územných rozhodnutí a ich zmien,
 • overovanie dodržania podmienok určených v územných rozhodnutiach a vydávanie záväzných stanovísk podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre špeciálne stavebné úrady,
 • vydávanie stavebných povolení spojených s územnými rozhodnutiami na stavby a ich zmeny,
 • vydávanie stavebných povolení na stavby a ich zmeny,
 • vydávanie rozhodnutí o dodatočnom povolení stavieb a ich zmien,
 • vydávanie rozhodnutí o odstránení stavieb,
 • vydávanie povolení na terénne úpravy a ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,
 • vydávanie kolaudačných rozhodnutí (pokiaľ si vyžadovali stavebné povolenie, okrem prípadov, kde stavebný úrad môže upustiť od kolaudácie v zmysle § 81c stavebného zákona),
 • vydávanie rozhodnutí o zmene v užívaní stavby,
 • vydávanie rozhodnutí o nariadení vyprataní stavieb a zabezpečovacích prácach,
 • vydávanie nariadení o nevyhnutných úpravách a údržbe stavieb,
 • vydávanie rozhodnutí o priestupkoch a správnych deliktoch podľa stavebného zákona,
 • vydávanie oznámení k ohláseným drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
 • vydávanie stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre miestne cesty III. a IV. triedy a účelové cesty a vydávanie opatrení podľa ustanovenia § 16 ods. 2 cestného zákona pre miestne cesty III. a IV. triedy a účelové cesty,
 • úlohy v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.
Preskočiť na obsah