Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Obchodné verejné súťaže

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ako fungujú obchodné verejné súťaže?

Obchodná verejná súťaž alebo aj OVS je jeden zo spôsobov, akým môže obec prenajímať svoj majetok podľa zákona. Inak povedané, vyhlasovateľ (v našom prípade mestská časť) vyhlási neurčitým osobám súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme. Podmienky tejto súťaže, a to najmä minimálnu výšku nájomného, prípadne iné kritéria vyhodnotenia súťažných návrhov, schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Aký je najčastejší postup pri vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži na prenájom nehnuteľností?

Mestská časť vyhlási obchodnú verejnú súťaž. Súťažné podmienky, ako aj detailne vysvetlený spôsob podávania súťažných návrhov, je uvedený v oznámení o vyhlásení OVS. V oznámení je uvedený termín, dokedy môžu záujemcovia podávať súťažné návrhy a kedy môžu prísť na obhliadku nehnuteľností. Po deadline na podávanie súťažných návrhov zo strany záujemcov, ponuky vyhodnotí súťažná komisia, ktorá posúdi splnenie kritérii hodnotenia súťažných návrhov a vyberie najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy. Následne sa so záujemcom, ktorý dal najvhodnejší súťažný návrh, uzatvorí zmluva o nájme nehnuteľnosti.

Kto sa môže zúčastniť obchodnej verejnej súťaže?

OVS sa môže zúčastniť každý, kto spĺňa súťažné podmienky

Ako mám podávať súťažný návrh?

Súťažný návrh sa podáva na tlačive záväznej ponuky spoločne s úhradou paušálneho poplatku,  prípadne s inými dokladmi, ak to budú vyžadovať súťažné podmienky v zalepenej neporušenej obálke s označením súťažiteľa.

Čo je kritériom hodnotenia súťažných návrhov?

Najčastejším kritériom hodnotenia súťažných návrhov je vami navrhovaná výška nájomného, ktorá nesmie byť nižšia, než je minimálna výška nájomného stanovená v súťažných podmienkach

Ako si mám dohodnúť obhliadku?

Obhliadku si môžete dohodnúť na emailovej adrese alebo prostredníctvom SMS, prípadne telefonátom na kontaktnú osobu.

Ako zistím ako bola vyhodnotená súťaž?

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovom sídle mestskej časti prípadne na úradnej tabuli. Rovnako tak kolegyne a kolegovia kontaktujú o výsledku všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili.

Preskočiť na obsah