Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Povinne zverejňované informácie

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

I.

Spôsob zriadenia mestskej časti

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bola zriadená zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta, t. j. dňom 24. novembra 1990.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy.

Zriaďovacia listina Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Právomoci a kompetencie mestskej časti

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (samosprávu Bratislavy) a plní úlohy štátnej správy prenesené na obec (prenesená pôsobnosť) v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy; v tomto rozsahu má postavenie obce.

Právomoc a kompetencie mestskej časti sú stanovené:

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä Čl. 64-71)

- zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

- Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov

- všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (Čl. 68 a Čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra

Miestnymi orgánmi mestskej časti sú:

Orgánmi miestneho zastupiteľstva mestskej časti sú:

  • miestna rada

Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 II.

Podávanie podaní – získavanie informácií

Všetky písomné podania (žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie - nielen v zmysle zákona o slobode informácií) prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

miestny úrad

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s osobitnými predpismi. Mestská časť pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

Prístup k informáciám

Vybavovanie sťažností, petícií

III.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov proti rozhodnutiam mestskej časti

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam mestskej časti v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať za podmienok a v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a)      poštou na adresu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

b)      osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

c)      elektronicky 

Miestny úrad

 

Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, okrem tých, ktoré sú z preskúmania súdom vylúčené podľa § 7 písm. a), b), e), f) a písm. h) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Konanie sa začína doručením návrhu súdu. Žaloba okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 Správneho súdneho poriadku musí obsahovať aj náležitosti ustanovené osobitne pre určitý druh konania uvedený v § 6 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.

IV.

Postup mestskej časti pri vybavovaní podaní

Mestská časť každé podanie, ktoré miestny úrad prijme, zaeviduje a následne posúdi jeho obsah. Po posúdení obsahu podania rozhodne o ďalšom postupe pri jeho vybavovaní. V prípade, ak vybavenie predmetu podania patrí do pôsobnosti viacerých organizačných a riadiacich útvarov miestneho úradu, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti.

Ak ide o prenesený výkon štátnej správy, miestny úrad vyrubí žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok, ak tak ustanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Lehoty na vybavenie podaní:

- v jednoduchých veciach mestská časť rozhoduje bezodkladne

(§ 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

- v ostatných prípadoch je lehota pre rozhodnutie 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní

(§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

- lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní

(§ 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov)

- lehota vybavenia petície je do 30 pracovných dní

(§ 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov)

- lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní; v závažných prípadoch je možné predĺžiť lehotu o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní

(§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

V.

Prehľad predpisov

Prehľad právnych predpisovktorými sa riadi mestská časť a jej orgány pri svojej činnosti

 Prehľad predpisov nižšej právnej sily, ktorými sa riadi mestská časť a jej orgány pri svojej činnosti: 

VI.

Sadzobníky

Sadzobník správnych poplatkov:

Opatrenie č. 3/2023 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 20.06.2023 o vyberaní správnych poplatkov v mestskej častí Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (PDF, 9,6MB)

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií: 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

Preskočiť na obsah