Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Správne poplatky

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Položka 2

 • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí - 7 EUR 
 • Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu - 7 EUR

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 3 EUR

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 15 EUR

Položka 18

Uzavretie manželstva:

 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt - 30 EUR
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 30 EUR
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 100 EUR
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 100 EUR
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 280 EUR
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 280 EUR

 

Príspevky snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu v zmysle uznesenie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto č. 41/2023 a č. 59/2023 s účinnosťou od 1.5.2023

 • príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo určených sobášnych dní vo výške 200 EUR.
 • príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu v sobotu v Zichyho paláci vo výške 200 EUR , pričom ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, tak je príspevok snúbencov znížený na sumu vo výške 100 EUR.
 • príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste (mimo Zichyho paláca) na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou vo výške 250 EUR.
 • príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu v nedeľu na základe povolenia starostu mestskej časti vo výške 400 EUR v Zichyho paláci a mimo stanovenú sobášnu sieň vo výške 300 EUR.
 • Od príspevkov sú oslobodení (body 1.- 4.): snúbenci v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte alebo v nemocnici, pokiaľ jeden z nich je pripútaný na lôžko, alebo aspoň jeden z nich sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene.
 • príspevok manželov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom občianskej slávnosti (opätovné potvrdenie manželského sľubu, sobášny obrad pro forma) v stanovený sobášny deň (v sobotu) bez ohľadu na trvalý pobyt manželov vo výške 200 EUR.
 • príspevok manželov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom občianskej slávnosti (jubilejné sobáše), ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 100 EUR.

O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

„Sobášny obrad v Zichyho paláci a na ktoromkoľvek vhodnom mieste (mimo Zichyho paláca) Matričný úrad nepovolí v deň štátneho sviatku, v deň pracovného pokoja, v nedeľu a ak sa z kapacitných dôvodov nebude môcť vykonať.“

Poplatky sa na matrike vyberajú v hotovosti alebo zaplatiť kartou v pokladni úradu prípadne prevodom na účet úradu

Preskočiť na obsah