Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rezidentské parkovanie

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ako funguje rezidentské parkovanie v Starom Meste?

Obyvateľ/ka s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto má nárok na vydanie rezidentskej parkovacej nálepky, ktorú získa za 39 eur na rok.

Parkovať s ňou môžete na uliciach, ktoré sú regulované staromestskou parkovacou politikou, tu nájdete presný Zoznam ulíc, na ktorých je možné parkovať prostredníctvom rezidentskej parkovacej nálepky.

Dbajte, prosím, že parkovacia nálepka Vás neoprávňuje parkovať v zónach, kde je zavedená celomestská parkovacia politika PAAS. V Starom Meste sú aktuálne spustené zóny SM0 Centrum-Panenská a SM1 Hlavná stanica-Blumentál. Tu môžete nájsť viac informácií o parkovacej politike PAAS v Starom Meste.

Aké sú podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej nálepky?

 • trvalý pobyt v Starom Meste
 • vzťah k vozidlu (vlastníctvo, evidované na živnosť, užívanie vozidla zamestnávateľa na súkromné účely, leasingová zmluva, užívanie motorové vozidla právnickej osoby, ktorej ste členom)

Ako si vybavím rezidentskú parkovaciu nálepku? 

Rezidentskú parkovaciu nálepku si môžete vybaviť osobne v Klientskom centre na Vajanského nábreží 3 na Miestnom úrade našej mestskej časti.

K podanej Žiadosti o vydanie parkovacej nálepky je potrebné doložiť: 

 • platný občiansky preukaz s uvedením trvalého pobytu v MČ Bratislava-Staré Mesto
 • platný vodičský preukaz (minimálne skupiny B)
 • platné osvedčenie o evidencii vozidla
 • originál zmluvy, resp. dohody o zverení služobného motorového vozidla do dočasného užívania zamestnancovi na súkromné účely, obsahujúcu klauzulu o zdanení tohto nepeňažného benefitu v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z (Zákon o dani z príjmov)
 • originál rozhodnutia, resp. dohody o poskytnutí vozidla členovi orgánu právnickej osoby k používaniu na služobné a súkromné účely

Aké sú pravidlá používania rezidentskej nálepky?

 • Parkovanie na miestach označených zvislou dopravnou značkou IP 16 – P RÉSERVÉ s dodatkovou tabuľkou E 12 „PRE VOZIDLÁ S PLATNOU PARKOVACOU KARTOU MÚ BA STARÉ MESTO“ a vodorovnou dopravnou značkou V 10 d alebo na miestach označených zvislou dopravnou značkou IP 17b – Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím s dodatkovou tabuľkou E 12 – „00.00 – 24.00 h PRE VOZIDLÁ S PLATNOU PARKOVACOU KARTOU MÚ BA STARÉ MESTO“ a vodorovnou značkou V 4 alebo V 10c a na uliciach Sokolská, Okánikova, Banícka, Za sokolovňou, Pražská, a to miestach označených zvislou dopravnou značkou "P-REZIDENTI".
 • Vyhradené parkovacie miesta označené podľa bodu 1 môže držiteľ parkovacej nálepky užívať po dobu platnosti nálepky.
 • Platná parkovacia nálepka musí byť pri parkovaní nalepená na viditeľnom mieste čelného skla vozidla mimo zorného poľa vodiča (napr. z pohľadu vodiča zvnútra na spodnej časti čelného skla), sklo musí byť v mieste nalepenia parkovacej nálepky zvonku čisté, aby bolo možné odčítať vizuálne (EČV, poradové číslo a dátum platnosti) a technické (QR kód) údaje z parkovacej nálepky.
 • Držiteľ parkovacej nálepky je povinný vrátiť parkovaciu nálepku (hoci aj poškodenú), ak:
  • predá vozidlo
  • ak má vozidlo nové evidenčné číslo
  • ak vozidlo prestane spĺňať podmienky pre vydanie parkovacej nálepky

V prípade vydania novej nálepky je potrebné opätovne uhradiť náklady spojené s jej obstaraním.

Ako získam nálepku pre odkázaného obyvateľa? 

Obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý je odkázaný na poskytovanie starostlivosti (senior, ŤZP) má nárok na poskytnutie dvoch rezidentských parkovacích nálepiek pre osoby, ktoré sú s ním v príbuzenskom vzťahu alebo pre opatrovateľa/opatrovateľku v prípade, že nemá príbuzných, ktorí by sa o neho mohli postarať. Pre vydanie týchto parkovacích nálepiek je potrebné vyplniť Žiadosť o vydanie parkovacej karty Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto pre obyvateľa odkázaného na poskytovanie starostlivosti.

 

Preskočiť na obsah