Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ako požiadam o výrub stromu na svojom pozemku?

Vo veciach ochrany drevín je Staré Mesto príslušný orgán ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody (zákon č. 543/2002 Z. z.). Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas mestskej časti podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 tohto zákona.

V prípade záujmu o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny s náležitosťami podľa § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody.

Na výrub dreviny, ktorá predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo bezprostrednú hrozbu vzniku značnej škody na majetku, sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Na invázne druhy drevín sa nevyžaduje súhlas na výrub. Vlastník alebo správca pozemku je povinný invázne druhy zo svojho pozemku odstrániť.

Viac sa dozviete na stránke Ochrany drevín - správne konania: https://www.staremesto.sk/l/OchrDrevin

Ako sa prihlásim do konania o vydaní súhlasu na výrub drevín?

Podmienky účasti v konaní upravuje § 82 ods. 3 - 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Povinné zverejňovanie informácií podľa § 82 ods. 7 tohto zákona o začiatku konaní vo veciach ochrany drevín sa nachádza na tejto stránke (v karte "Zverejňovanie").

Čo ak vidím výrub alebo poškodzovanie drevín?

V prípade, že ste svedkom výrubu, o ktorom máte podozrenie, že nie je legálny, je potrebné si tento predpoklad overiť – dopýtať si súhlas na výrub od osoby, ktorá výrub realizuje a musí ním disponovať (ak sa vyžaduje v tom konkrétnom prípade). Ak táto osoba nie je súčinná a podozrenie máte naďalej, najrýchlejšie a najúčinnejšie môže zasiahnuť Polícia SR (vedia dôjsť v krátkom čase) a takto prípadne predísť výrubom ďalších stromov, odporúčame tak volať Políciu SR (158, 112).

Či bol na dotknutom mieste vydaný súhlas na výrub drevín, si môžete overiť na stránke Ochrany drevín.

Porušovanie ochrany stromov a krov môže byť sankcionované podľa § 306 trestného zákona v prípade, že dôjde ku škode vo väčšom rozsahu a vyššej, čo je podľa § 125 trestného zákona 2 660 € a viac, a to odňatím slobody až na 8 rokov. Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny.

Staré Mesto je vo veciach porušenia ochrany drevín príslušným orgánom na výkon štátneho dozoru podľa § 71 zákona o ochrane prírody vo svojom územnom obvode. Prípadné sankcie za iné správne delikty alebo priestupky podľa § 90 – § 92 zákona o ochrane prírody za porušenie ochrany drevín ukladá Okresný úrad Bratislava, ktorému mestská časť svoje zistenia odstupuje, v rozsahu pokuty až do výšky 33 193,91 €. 

Ako vybaviť stanovisko k stavbe z pohľadu ochrany prírody?

Záväzné stanovisko dotknutého orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 zákona o ochrane prírody v konaní o umiestnení stavby alebo vydaní stavebného povolenia vydáva Okresný úrad Bratislava (§ 68 písm. d) zákona o ochrane prírody).

Staré Mesto môže uplatniť záujmy ochrany prírody v týchto konaniach formou vyjadrenia alebo stanoviska (nie záväzného) podľa § 9 ods. 2 zákona o ochrane prírody. Takéto vyjadrenie alebo stanovisko nie je zákonnou prerekvizitou na vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia, ak o to osobitne nežiada stavebný úrad.

V prípade, že potrebujete takéto vyjadrenie je potrebné zaslať žiadosť, v ktorej je potrebné uviesť a priložiť nasledujúce informácie a prílohy:

 • názov stavby
 • stavebník
 • plnomocenstvo (ak je potrebné)
 • projektová dokumentácia (grafická a textová)
 • v prípade výskytu drevín je potrebné priložiť (podľa možností):
  • situáciu stavby s vyznačením polohy drevín
  • dendrologický posudok,
  • súhlas na výrub drevín,
  • plán ochrany drevín počas výstavby

Ktorá zeleň je v správe Starého Mesta a ako sa o ňu staráte?

Mestská časť sa stará o plochy verejnej zelene v jej vlastníctve a tiež o tie, ktoré jej zverilo do starostlivosti hlavné mesto SR Bratislava. Na území mestskej časti je prevažne zeleň pozdĺž komunikácií III. a IV. triedy, parková zeleň, ďalej vo vnútroblokoch (priestor obkolesený obytnými domami) a v areáloch základných a materských škôl, detských jaslí a zariadení pre seniorov.

O dreviny sa stará referát správy zelene a verejných priestorov prostredníctvom vysúťaženej certifikovanej arboristickej firmy, v prípade jednoduchších orezov (kry, živé ploty) prostredníctvom TSSM a. s."

O zelené plochy (trávniky, záhony) sa stará referát správy zelene a verejných priestorov prostredníctvom TSSM a. s., v prípade starostlivosti o niektoré kvetinové záhony prostredníctvom vysúťaženej odbornej firmy.

Najlepší prehľad zelene v správe Starého Mesta poskytuje mapový výstup pasportu drevín zverejnený v aplikácii Mapa Zelene.

V tejto aplikácii sú zároveň zverejňované informácie o plánovaných orezoch drevín. Vo vrstve „navrhované opatrenia“ sú žltou farbou zafarbené symboly stromov, na ktorých sa v blízkej dobe plánuje ošetrenie. Po kliknutí na ne sa zobrazí poznámka o charaktere a čase plánovaného ošetrenia.

Výrubové konania na podnet Starého Mesta (rozhoduje v nich iná mestská časť) sú zverejnené v aplikácii Ochrany drevín v karte „Naše žiadosti“.

Tu nájdete celkový zoznam ulíc v Starom Meste a príslušných správcov.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto si dala v roku 2022 vypracovať Dokument starostlivosti o dreviny v správe mestskej časti (ďalej len „Dokument“), ako podklad pre systematickú a odbornú starostlivosť o stromy a kríky na svojom území. Na podklade Dokumentu a prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov koordinuje údržbu drevín v súlade s arboristickými štandardmi.

Pri starostlivosti sa vyhodnocujú konkrétne podnety obyvateľov, potreba prevádzkovej bezpečnosti verejných priestranstiev a zveľaďovanie vitality stromov a krov pre zabezpečenie zdravého, hygienického, estetického a environmentálne vhodného prostredia pre život v Starom Meste.

Stromy ošetrujeme zdravotným rezom, bezpečnostným rezom, redukciou od prekážok (fasády domu, lampy, cesty a pod.), presvetlením pri zatienení bytov. Kríky tvarujeme, redukujeme a orezávame od suchých častí.

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Arboristické orezy 2022 Formát: xlsx Veľkosť: 11,3 kB
Dátum: Súbor: Arboristické orezy 2023 Formát: xlsx Veľkosť: 11,3 kB
Arboristické orezy 2022
Arboristické orezy 2023
Preskočiť na obsah