Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ako vybaviť vyjadrenie k stavbe z hľadiska vodnej správy?

Žiadosť o vyjadrenie k stavbe z hľadiska vodnej správy predložíte na oddelenie starostlivosti o životné prostredie spolu s nasledujúcimi prílohami:

 • projekt
 • stanovisko BVS

Ako vybaviť povolenie studne?

Návrh postupu žiadateľa na vybudovanie studne pre potreby domácnosti (pri rodinnom dome, pri rekreačnom dome, na pozemku bez nehnuteľnosti) je nasledujúci:

I. krok

Informácia na stavebnom úrade mestskej časti, či sa vyžaduje územné rozhodnutie na studňu a ak áno, je potrebné požiadať o územné rozhodnutie. Ak nie, je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska (§ 140 b v spojení s § 120 ods. 2 stavebného zákona), ktorým sa overí dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom obce/mestskej časti.

II. krok

Žiadateľ podá žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a o povolenie na vybudovanie vodnej stavby – studne na mestskú odd. starostlivosti o ŽP. Súčasťou žiadosti sú najmä:

 • údaje o žiadateľovi,
 • hydrogeologický posudok oprávnenej osoby (hydrogeológa),
 • aké množstvo podzemných vôd sa požaduje odoberať,
 • projektová dokumentácia studne,
 • situačný nákres umiestnenia stavby na podklade kópie katastrálnej mapy,
 • číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom má byť vybudovaná studňa,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného práva k pozemku,
 • doklady podľa kroku I.,
 • spôsob uskutočnenia stavby – svojpomocne alebo dodávateľsky. Pri stavbe svojpomocne uviesť, kto bude vykonávať stavebný dozor,
 • dátum začatia a ukončenia výstavby,
 • zoznam vlastníkov susedných parciel a ostatných účastníkov konania,
 • stanoviská dotknutých orgánov (napr. SVP, BVS), správcov inžinierskych sietí, ak sa vyžadujú, ohlásenie podľa § 12 ods. h) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb.
 • stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR v prípade, ak sa studňa bude nachádzať v ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
 • správny poplatok 30 eur (resp. podľa aktuálneho znenia zákona o správnych poplatkoch).

III. krok

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou žiadosti (podanej odd. starostlivosti o ŽP) sú najmä:

 • údaje o žiadateľovi,
 • kópia právoplatného stavebného povolenia na studňu,
 • projektová dokumentácia uskutočnenej realizácie stavby,
 • odovzdávací a preberací protokol stavby studne,
 • elektrická revízia čerpadla studne,
 • vyhlásenie stavebného dozoru, ak bola stavba uskutočnená svojpomocne,
 • správny poplatok 20 eur (resp. podľa aktuálneho znenia zákona o správnych poplatkoch).

Viac informácií nájdete aj na stránke Enviroportálu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Preskočiť na obsah