Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kde môžem vyvenčiť svojho štvornohého miláčika?

Voľný pohyb psov je v našej mestskej časti zakázaný na všetkých verejných priestranstvách okrem tých, kde to osadené označenie povoľuje. Zároveň v našej mestskej časti nájdete 5 výbehov, ktoré môžete so svojimi psíkmi navštíviť. Podmienky vedenia evidencie psov ako aj výbehy alebo verejné priestranstvá, kde je voľný pohyb v rámci Starého Mesta povolený, upravuje VZN č. 5/2018

 

Kde môžem nahlasovať výskyt diviakov?

Výskyt diviakov môžete nahlasovať priamo na úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislavy Viac informácií ohľadom postupu v prípade výskytu diviakov v intraviláne mesta nájdete pod týmto odkazom.

V prípade pocitu bezprostredného ohrozenia sa obráťte na Mestskú políciu prostredníctvom bezplatného čísla 159, ktorá má možnosť bezpečne odprevadiť chodcov, usmerniť dopravu alebo zver bez rizika zahnať späť do lesa

V súvislosti s výskytom diviakov v Starom Meste, ktorí môžu predstavovať hrozbu vzniku škody na zdraví, napríklad šírením afrického moru ošípaných, a tiež vzniku škôd na majetku, vás prosíme o súčinnosť.

Problém výskytu diviakov v meste je možné riešiť len kombináciou troch opatrení:

 • odlovom jedincov v okolitých lesoch,
 • odlovom problémových mestských diviakov do klietok,
 • ničením úkrytov, kde sa zdržiavajú.

Práve v súvislosti s likvidáciou ich úkrytov sa na vás obraciame. Problém sa totiž nedá vyriešiť, kým budú mať diviaky útočisko v opustených záhradách, kde nachádzajú dostatok potravy a pokoj. V tejto súvislosti vás podľa nižšie uvedených predpisov žiadame o súčinnosť pri vyčistení husto zarastených pozemkov od burín, krovín, prípadne náletov stromov. Na týchto pozemkoch si totiž môžu nájsť úkryt diviaky.

Kosenie je nutné v priebehu roka opakovať, v závislosti od výšky porastu, tak aby sa zamedzilo kvitnutiu a následnej tvorbe peľu problematických tráv a burín, ktoré tvoria prevažnú časť rastlinných alergénov.

Podľa § 25 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku (aj záhrady) alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, a podľa § 26 tohto zákona sa iného správneho deliktu na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy.

Podľa § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny sú vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádzajú dreviny, povinní sa o ne starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať.

Orez drevín je potrebné podľa § 22 ods. 5 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody, vykonávať s ohľadom na chránených živočíchov, napríklad hniezdiacich vtákov. Pri ošetrovaní a udržiavaní drevín je vhodné podľa ust. § 22 ods. 4 tejto vyhlášky, ktorý upravuje o aké činnosti ide, sa oprieť napríklad o STN 83 7010 Ochrana prírody; Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na výrub krov sa vyžaduje súhlas mestskej časti podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o ochrane prírody od 10 m2, na výrub stromov od obvodu kmeňa 40 cm.

Všetky potrebné informácie a formulár k výrubu drevín nájdete pod týmto odkazom.

V prípade, že máte vedomosti o konkrétnych pozemkoch vo svojom okolí, na ktorých sa diviaky vyskytujú alebo zdržiavajú, napíšte nám na podnety@staremesto.sk o akú lokalitu sa jedná. Pripojiť môžete aj fotografiu z máp s vyznačeným pozemkom a prípadnú fotodokumentáciu diviakov, ak ju máte k dispozícii. Pomôžete nám identifikovať ohniská výskytu diviakov v Starom Meste.

 

Čo robiť proti premnoženiu potkanov?

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave dvakrát ročne vyzýva všetky fyzické osoby - občania aj podnikatelia, právnické osoby i obce k vykonávaniu pravidelnej celoplošnej deratizácie. Aktuálnu deratizáciu je potrebné vykonať od 01.04.2024 do 31.05.2024

Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53  písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby- občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

 • Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia výlučne prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. 
 • Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel

Na trvalé potláčanie nežiadúceho výskytu hlodavcov samospráva odporúča obyvateľom Starého Mesta dodržiavať tieto zásady:

 • neposkytovať zdroje potravy potkanom vylievaním zvyškov jedál do WC;
 • voľne neskladovať potraviny na dvoroch, v pivniciach, na balkónoch;
 • nevytvárať skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov na smeti;
 • nedávať domácim zvieratám (mačkám, psom) krmivo na voľné priestranstvá, v okolí bytových domov, v pivniciach a suterénoch budov;
 • nekŕmiť mestské holuby;
 • zakryť okienka a vetracie otvory v obytných domoch a v ostatných budovách sieťkami;
 • zatvárať vchodové dvere;
 • uzatvoriť všetky nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií;
 • udržiavať poriadok a čistotu v okolí objektov.

Kontrolu vykonania deratizácie vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave.

Ako môžem nahlásiť túlavé alebo uhynuté zviera?

Ak nájdete vo svojom okolí túlavé alebo uhynuté zviera (okrem chránených druhov ako sú labuť, bobor, had a iné), kontaktuje Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy na čísle bezplatnom telefónnom čísle 159. Po zavolaní na číslo 159 nahlásite údaje priamo do systému (tabuľková forma), pričom pracovník dispečingu mestskej polície si zaznačí:

 • dátum a čas nahlásenia,
 • ulicu, kde sa dané zviera pohybuje,
 • meno a priezvisko,
 • telefonický kontakt,
 • druh zvieraťa, rasu a počet.

Vzápätí mestská polícia zašle mailom oznámenie na dispečing Slobody zvierat OZ a jej predstavitelia zabezpečia odchyt túlavého alebo uhynutého zvieraťa. Následne budú zapísané presné údaje o dátume a čase nahláseného výkonu, umiestnenie do karantény a ďalšie údaje, napríklad nakladanie s túlavým, resp. uhynutým zvieraťom.

Táto tabuľková forma zápisu slúži ako podklad pri fakturácii služieb vykonaných Slobodou zvierat OZ, ktoré sú definované v zmluve s hlavným mestom.

Tým sa vytvára systém kontroly činnosti Slobody zvierat OZ a to tak, že vyfakturované výkony sa musia zhodovať s údajmi v objednávkach, ktoré dostali od mestskej polície. Mesto, spolu s mestskými časťami uhradí len tie výkony, ktoré objednala mestská polícia.

 

Ako mám postupovať v prípade, že sa v mojom okolí pohybujú ferálne mačky?

Žiadosť o odchyt a kastráciu/sterilizáciu ferálnych mačiek je potrebné nahlásiť buď písomne na oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy alebo e-mailom na adresu: zivotneprostredie@bratislava.sk.

V žiadosti je potrebné uviesť:

 • počet mačiek,
 • adresu výskytu (aj mestskú časť),
 • vaše kontaktné údaje (číslo mobilného telefónu).

Následne hlavné mesto zašle objednávku Slobode zvierat OZ a tá po obdržaní objednávky zrealizuje objednaný odchyt do 7 pracovných dní.

Po preliečení, odčervení a kastrácii/sterilizácii mačiek, ak sú zvieratá v dobrej zdravotnej kondícii, sú vypustené do pôvodného prostredia.

Tento „Program kontrolovanej reprodukcie ferálnych mačiek“, pre ktorý sa hlavné mesto rozhodlo, pomáha regulovať počet ferálnych mačiek v meste a zároveň zabezpečiť ich zdravú populáciu. Netreba zabúdať na fakt, že ferálne mačky plnia v prírode aj meste dôležitú funkciu, najmä napomáhajú prirodzenému znižovaniu stavov drobných hlodavcov.

 

 

Preskočiť na obsah