Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Volič, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť Bratislava-Staré Mesto o vydanie hlasovacieho preukazu. Mestská časť na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Mestská časť vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. 24. apríla 2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 

 • osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 7. júna 2024)  v námietkovej kancelárii Klientskeho centra na prízemí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava v úradných hodinách miestneho úradu od 24.04.2024: 

Pondelok:    od 08.00 h – do 12.00 h a od 13.00 h – do 17.00 h

Utorok:         od 08.00 h – do 12.00 h a od 13.00 h – do 15.00 h

Streda:         od 08.00 h – do 12.00 h a od 13.00 h – do 17.00 h

Štvrtok:         od 08.00 h – do 12.00 h a od 13.00 h – do 15.00 h

Piatok:          od 08.00 h – do 12.00 h a od 12.30 h – do 13.30 h

         

Tel. kontakt do námietkovej kancelárie: 02/59246 402.
Telefonický kontakt do námietkovej kancelárie bude aktívny od 24.04.2024.

Mestská časť vydá hlasovací preukaz bezodkladne;

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20. mája 2024)

na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava; 

 • elektronicky (vo forme elektronickej snímky žiadosti – skenu, alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy) takaby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20. mája 2024)  na e-mailovú adresu: namietkova@staremesto.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi 

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • štátnu príslušnosť
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – tlačivo (DOCX, 19 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – tlačivo (ODT, 9 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – tlačivo (PDF, 101 kB)

Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mestská časť zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“;

 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať                         o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 7. júna 2024). 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi 

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • štátnu príslušnosť
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie – tlačivo (DOCX, 19 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie – tlačivo (ODT, 9 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie – tlačivo (PDF, 81 kB)

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.
Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazom občana Európskej únie a súčasne s týmto dokladom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu, avšak len s týmto hlasovacím preukazom.

Preskočiť na obsah