Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Súpisné a orientačné čísla

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Obec určuje, mení, alebo ruší stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Mestská časť Bratislava -Staré Mesto:

  • určuje, mení alebo ruší súpisné čísla a orientačné čísla bytovým a nebytovým budovám v katastrálnom území Bratislava-Staré Mesto,
  • vydáva potvrdenie o súpisnom čísle budovy alebo veku stavby , ktorej už bolo v minulosti súpisné a orientačné číslo určené,
  • vydáva potvrdenia o odstránení resp. neexistencii stavby,
  • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel budov a udržiava ju v aktuálnom stave.

O určenie súpisného a orientačného čísla budove je povinný požiadať stavebník do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto upozorňuje vlastníkov budov, správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v katastrálnom území Bratislava-Staré Mesto na zákonnú povinnosť, viditeľne označiť budovu tabuľkou  so súpisným číslom a orientačným číslom  tak, ako to vyplýva z ustanovenia  § 2c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Neoznačenie budovy tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom (ak je určené) spôsobuje problémy pri orientácií na ulici záchranným a bezpečnostným zložkám, zdravotnej službe, poskytovateľom služieb, poštovým doručovateľom a ďalším osobám. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude preverovať splnenie tejto zákonnej povinnosti a jej nedodržanie bude sankcionovať uložením pokuty podľa § 27b a § 27c zákona o obecnom zriadení.

Žiadosti sa podávajú písomne aj s potrebnými prílohami.

Kontaktná osoba: 

Preskočiť na obsah