Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Monitorovanie priestoru

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

I.

Prevádzkovateľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

IČO: 00603147 

 

Sídlo miestneho úradu mestskej časti:

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

tel.: +421(2)59246111

fax: +421(2)52920003

email: podatelna@staremesto.sk

 

II.

Zodpovedné osoby, na ktoré je možné sa obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov:

Zodpovedná osoba č. 1

Email: zodpovednaosoba1@staremesto.sk

Tel.: 02/59 246 318

Kancelária č.: 251/2. poschodie, v čase úradných hodín miestneho úradu

Zodpovedná osoba č. 2

Email: zodpovednaosoba2@staremesto.sk

Tel.: 02/59 246 328

Kancelária č.: 244/2. poschodie, v čase úradných hodín miestneho úradu

Zodpovedná osoba č. 3

Email: zodpovednaosoba3@staremesto.sk

Tel.: 02/59 246 317

Kancelária č.: 217/2. poschodie, v čase úradných hodín miestneho úradu

Zodpovedná osoba č. 5

Email: zodpovednaosoba5@staremesto.sk

Tel.: 02/59 246 282

Kancelária č.: 107/1. poschodie, v čase úradných hodín miestneho úradu

 

 

III.

Účel spracúvania:

Spoločné priestory miestneho úradu sú monitorované kamerovým systémom za účelom oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Verejne prístupné priestory (verejné priestranstvá) sú monitorované kamerovým systémom za účelom vykonávania úloh súvisiacich so zabezpečením verejného poriadku a ochrany majetku. 

 

 

IV.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Článok 6 prvý pododsek písm. c), e) a písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ustanovenie § 13 ods. 1 písm. d), e) a písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

 

 

V.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: 

  • zabezpečenie verejného poriadku
  • zaistenie bezpečnosti
  • ochrana majetku

 

VI.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana, v podmienkach mestskej časti najmä:

  • oprávnené osoby v zmysle Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na obsluhu a prevádzku kamerového systému
  • tretie osoby: príslušníci Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, expozitúry Bratislava I

VII.

Doba uchovávania záznamov (osobných údajov):

  • v prípade kamerového systému bez nahrávania: bez uchovávania
  • v prípade kamerového systému s nahrávaním: maximálne 15 dní; záznam môže byť archivovaný na dlhšiu dobu, pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať (najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti)

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

 

VIII.

Práva dotknutej osoby:

  • dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • dotknutá osoba má právo uplatňovať svoje práva súvisiace s ochranou poskytnutých osobných údajov priamo u Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Preskočiť na obsah