Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Pracujeme na zlepšovaní úradu implementáciou modelu CAF a zapojením sa do programu ELoGE

Model CAF v podmienkach mestskej časti

V roku 2019 sa Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zapojila do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý zastrešoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ide o európsky Spoločný rámec hodnotenia pre lepšiu kvalitu organizácií verejnej správy, v rámci ktorého organizácia využíva nástroj samohodnotenia, ktorý sa používa na analýzu organizácie prostredníctvom jej vedenia a zamestnancov. Implementáciou modelu CAF sme sa pridali k organizáciám, ktorý tento manažérsky nástroj využívajú na dobré spravovanie vecí verejných.

Model CAF podporuje trvalé zlepšovanie prostredníctvom aplikácie tzv. PDCA cyklu (Plan-Do-Check-Act,, teda naplánuj – vykonaj – over – konaj). Vytvára podmienky pre kultúru výnimočnosti organizácie prostredníctvom 8 princípov výnimočnosti, podporuje samohodnotenie organizácie, vzájomné učenie sa medzi organizáciami (tzv. bench learning) a tiež vzájomné porovnávanie sa s lepšími (tzv. benchmarking).

1. Implementačný cyklus

Mestská časť pristúpila k prvému implementačnému cyklu v júli 2019. Zo zamestnancov jednotlivých oddelení mestskej časti bol vytvorený CAF tím. Garantkou modelu sa stala starostka Zuzana Aufrichtová.

CAF tím spracoval prvú samohodnotiacu správu, ktorá mapovala obdobie rokov 2016 – 2018. Následne z identifikovaných oblastí na zlepšovanie bol vytvorený 1.  akčný plán zlepšovania, ktorý obsahoval celkovo 17 zlepšovacích aktivít. Jeho cieľom bolo zlepšiť fungovanie úradu smerom dovnútra pre zamestnancov ako aj smerom von vo vzťahu k obyvateľom.

Prvý implementačný cyklus mestská časť úspešne ukončila získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý jej bol udelený 29. 09. 2020.

2. Implementačný cyklus

V roku 2021 začala mestská časť s druhým implementačným cyklom. Po skúsenostiach z prvého implementačného cyklu sme aktualizovali existujúci CAF tím. Čestnou garantkou modelu CAF sa stala starostka mestskej časti a za garantku modelu CAF bola vymenovaná vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia Ing. Lucia Lanáková. CAF tím pod vedením metodičky spracoval druhú samohodnotiacu správu, ktorá mapovala obdobie rokov 2018 – 2020. Aj v dôsledku pandemických opatrení bol na tvorbu samohodnotiacej správy potrebný dlhší čas. Členovia CAF tímu realizovali svoje stretnutia predovšetkým v online priestore. Nakoniec bola jej finálna verzia schválená vedením organizácie v januári 2022. Po uvoľnení pandemických opatrení mohol CAF tím na spoločnom výjazdovom stretnutí vytvoriť 2. akčný plán zlepšovania. Ten už obsahoval 12 zlepšovacích aktivít. A v tom istom roku  dňa 9. 11. 2022 získala mestská časť po druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF. 

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť za rok 2022

V roku 2022 sa mestská časť rozhodla zapojiť do súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ktorej vyhlasovateľom je každý rok Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Slávnostný večer odovzdávania ocenení sa uskutočnil 8. novembra 2022 o 17.00 h v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave, nad ktorým prevzal záštitu predseda vlády. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stala víťazom v kategórii A (uplatňovanie princípov výnimočnosti).

Samohodnotiaca správa 2019 (PDF, 3MB)

Samohodnotiaca správa 2022 (PDF, 4MB)

Program ELoGE

Cieľom programu ELoGE je vyhodnotiť fungovanie samospráv z hľadiska kvality služieb. Majú možnosť preukázať, že poskytované služby zohľadňujú 12 princípov dobrej správy vecí verejných. Ich aplikovanie má silnú podporu zo strany Dobrého úradníka, ako akreditovaného partnera  Rady Európy, ktorý riadi aktivitu ELoGE (European Label of Governance Excellence) na Slovensku od roku 2020.  Účasť samosprávy na programe ELoGE indikuje jej záujem o zvyšovanie vlastných kvalít, kvality výkonu správy, resp. zvyšovanie kvality vládnutia. Tento program je produktom Centra expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť pri Rade Európy a v súčasnosti sa realizuje v 20 členských krajinách. ELoGE  je  nástrojom pre samosprávy, aby pochopili svoje silné a slabé stránky a iniciovali opatrenia s cieľom riešiť ich.

Z hľadiska samospráv pozostáva účasť na programe zo štyroch hlavných krokov:

 • (1) vykonanie sebahodnotenia,
 • (2) zbieranie dôkazov dokazujúcich oprávnenosť sebahodnotenia,
 • (3) prieskum medzi obyvateľmi
 • (4) prieskum medzi volenými zástupcami.

Dvanásť princípov

Dvanásť princípov dobrej demokratickej správy veci verejných predstavuje referenčné hodnoty, ktoré pomáhajú samosprávam zhodnotiť úroveň demokracie a kvality miestnej samosprávy. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto preukázala vo všetkých princípoch mieru ich naplnenia prostredníctvom sebahodnotenia. Ide o nasledovné princípy:

 1. Participácia, zastúpenie, férový priebeh volieb
 2. Schopnosť reagovať
 3. Účinnosť a efektivita
 4. Otvorenosť a transparentnosť
 5. Právny štát
 6. Etické správanie
 7. Kompetentnosť a kapacity
 8. Inovácie a otvorenosť voči zmenám
 9. Udržateľnosť a dlhodobé zameranie
 10. Rozumné spravovanie financií
 11. Ľudské práva, kultúrna rozmanitosť a spoločenská súdržnosť
 12. Zodpovednosť

Do programu ELoGE sa mestská časť zapojila dva razy (2021, 2022). V oboch prípadoch získala ocenenie Rady Európy ELoGE pre vynikajúce samosprávy podľa referenčných kritérií. Do európskeho klubu vynikajúco spravovaných samospráv patrí ďalších 7 slovenských samospráv. Z toho v roku 2022 iba dve samosprávy, jednou z nich je Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, obhájili toto členstvo v roku 2022 už po druhý raz.

CAF_orezané_bez_bieleho

Preskočiť na obsah