Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Predpisy:

  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2013 o pešej zóne.

Dani za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta podlieha osoba s motorovým vozidlom, ktoré do tejto časti mesta vojde a v nej zotrvá.

Postup na vybavenie:
Daňovník oznámi vznik daňovej povinnosti na tlačive
- Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - pre právnické osoby (formulár P),
- Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - pre fyzické osoby (formulár F).

Vyplnené a podpísané tlačivo daňovník osobne podá na Pracovisku prvého kontaktu (Front Office) na Vajanského nábreží č. 3 (prízemie). Platobný výmer, na ktorom bude uvedená výška dane, variabilný symbol, číslo účtu, na ktorý má zaplatiť daň, mu správca dane doručí na počkanie do vlastných rúk. Po zaplatení dane mestská časť vydá daňovníkovi osobitné oprávnenie na vjazd a výjazd z historickej časti mesta v zmysle VZN č. 7/2013 o pešej zóne.