[de:News:listNews]

Materské školy v lete
29.06.2018

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku materských škôl v čase letných prázdnin 2018.

Počas prerušenia prevádzky materských škôl budú deti sústredené v týchto materských školách:

 

júl 2018                                                                                                              

 

1. Materská škola, Gorazdova 6, 811 04 Bratislava

2. Materská škola, Šulekova 35, 811 03 Bratislava

3. Materská škola, Špitálska 49, 811 01 Bratislava          

4. Materská škola-Óvoda, Ul. 29. augusta 6, 811 07 Bratislava

 

                  

 

august 2018

 

1. Materská škola, Búdkova 21, 811 04 Bratislava 

2. Materská škola, Kuzmányho 9, 811 06 Bratislava

3. Materská škola, Vazovova 16, 811 07 Bratislava

 

Podľa § 3 ods. 2 písm. b) VZN č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania rozhodnutím starostu neuhrádzajú zákonní zástupcovia povinný príspevok za deti, ktoré nebudú dochádzať do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase letných prázdnin (od 1. 7. 2018 – do 31. 8. 2018).