[de:News:listNews]

Staré Mesto pripravuje stavebnú uzáveru
10.07.2018

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zaznamenala za posledné roky nárast záujmu investorov o územie v okolí Brnianskej ulice a prestavby rodinných domov na domy bytové. Časť riešeného územia sa nachádza v Pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť. Pre predmetné územie je spracovaný Územný plán hl. mesta SR Bratislava z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý však nemá potrebnú podrobnosť a jednoznačnosť regulatívov.

Mestská časť preto iniciovala obstarávanie územného plánu zóny Brnianska-Patrónka v snahe zachovať pre toto územie typickú zástavbu rodinných domov a vytvorenie jednoznačnej a podrobnej regulácie pre dané územie. Po spracovaní  a schválení územného plánu zóny bude možné spojiť stavebné a územné konanie, čím sa urýchli proces povoľovania výstavby. Spracovateľom územného je spoločnosť APROX-BA s.r.o. (Ing. arch. Ľubomír Mezovský).

Mestská časť ukončila aj obstarávanie na spracovateľa územného plánu zóny CMO-severovýchod, ktorého obstarávanie bolo už v minulosti pozastavené.