Voľné pouličné aktivity

Kontaktná osoba: Viera Šmotláková – Centrum služieb občanom
Telefón:
02/59 24 64 13
E-mail:
viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Kontaktné pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon:
59 24 64 13
E- mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Voľné pouličné aktivity

1. Voľné pouličné aktivity (ďalej len VPA) povoľuje Oddelenie dopravy.

2. Povoleniu registrácie predchádza  podanie žiadosti (tlačivo VPA) najmenej   30 pracovných dní od začatia.
3. Registrácia voľnej pouličnej aktivity (tlačivo R1)

4.- sadzba dane je 1,- € na 1m2 a deň za registrovanú pouličnú aktivitu
- písm. n) § 3 sadzby dane VZN č. 8/2018 z 22. mája 2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

5. VZN 6/2012 o voľných pouličných aktivitách v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 25.septembra 2012.