VZN

Sekcia:     Stav:

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/2009, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády, rok 2009
Platné
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 7/2004, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), rok 2004
Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007, 1/2008 a 10/2008

Platné

o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Platné

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády

Platné

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 7/2002 a č. 12/2004, ktorými bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik

Platné

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 7/2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Kráľovské údolie - Bôrik, rok 2002

Platné

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad)

Platné

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Platné

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 7/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik

Platné

o symboloch mestskej časti a ich používaní

Platné

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik

Platné

ktorým sa ustanovuje, že ponúkanie a poskytovanie služieb smerujúcich bezprostredne k uspokojovaniu sexuálnych potrieb na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je priestupkom proti verejnému poriadku v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002

Platné

o podrobnejšom postupe a znížení ceny priľahlého pozemku pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Platné
«« na začiatok « naspäť [ 3 / 3 ] ďalej » na koniec »»