Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Spúšťame prihlasovanie detí do materských škôl

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku
Dátum:
Spúšťame prihlasovanie detí do materských škôl
Svojich najmenších môžete od dnešného dňa prihlásiť do materskej školy v Starom Meste! Novinkou je elektronické prihlasovanie. Svoje dieťa môžete prihlásiť od 2. mája do 10. mája 2024.

Všetky dôležité informácie o materských školách v Starom Meste nájdete tu: Materské školy v Starom Meste

Do ktorej materskej školy vaše dieťa spadá najdete tu: VZN 3/2024

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podávajú riaditelovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovani dierafa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo dieťa s nadanim, k žiadosti o prijatie dieťata na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré začina začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, ked diefa dovŕši päf rokov veku. Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti na povinné predprimárne vzdelávanie sa trestá ako priestupok podľa § 37 ods. 1 pism. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Povinné predprimárne vzdelávanie pinl dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonní zástupcovia pre dieťa nevyberú inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Materská škola, ktorá nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, obec do 10. júla 2024 oznámi zákonným zástupcom názov materskej školy s kapacitnými možnosťami na prijatie dietaťa, ktorej zriadovateľom je iná mestská časť/obec, ktorá je najblizšie k miestu trvalého pobytu dieťata alebo má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou z miesta trvalého pobytu dieťaťa. Zákonní zástupcovia podajú do 20. júla 2024 žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, kde bude dieťa prijaté.

Počet prijatých detí bude závisieť od kapacitných možností každej materskej školy. O prijati dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 30. júna 2024.

Bližšie informácie týkajúce sa prijímania deti na predprimárne vzdelávanie poskytne každá materská škola v zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Ako na to? 

Pri zápise dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné žiadosť vyplniť elektronicky na webovej stránke materskej školy a podať ju osobne, poštou, kuriérom, e-mailom na mailovú adresu materskej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podanie elektronickej žiadosti na webstránke školy:

Link k elektronickej žiadosti k zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude na webstránke materskej školy spustený v termíne od 2. mája 2024 do 10. mája 2024.

Pri vyplnení elektronickej žiadosti prosíme dodržiavať diakritiku (bodky, dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená).

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti a elektronicky odošle. Riaditeľ školy potvrdí prijatie elektronickej žiadosti, zákonný zástupca dostane na svoj mail kód, prostredníctvom ktorého môže do žiadosti vstupovať, meniť ju a dopĺňať (aj v prípade, ak ho vyzve riaditeľ školy).

Po odoslaní si žiadosť vytlačí a zanesie všeobecnému lekárovi pre deti a dorast na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie. Lekár zároveň na žiadosti uvedie údaje v akom rozsahu dieťa má alebo nemá absolvované povinné očkovania. Žiadosť následne podpíšu obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Takto lekársky potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne doručí v stanovenom termíne riaditeľovi materskej školy.

Pri osobnom zápise je potrebné nasledovné:

 • Prítomnosť zákonného zástupcu dieťaťa, ideálne oboch zákonných zástupcov (prítomnosť s dieťaťom nie je potrebná, avšak je vítaná)
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • Rodný list dieťaťa (originál k nahliadnutiu)
 • Občiansky preukaz zákonných zástupcov dieťaťa (originál k nahliadnutiu)
 • Rozhodnutie zo súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti

Ak zákonný zástupca nemá možnosť žiadosť podať elektronicky, môže si ju osobne vyzdvihnúť a následne vyplnenú odovzdať v materskej škole, v čase zápisu od 2. mája 2024 do 10. mája 2024.

Podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), alebo dieťaťa s nadaním:

 • Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Počet podaných žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy nie je obmedzený, zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy vyplnenú elektronicky aj v listinnej podobe je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami!

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje len v nasledovných prípadoch:

 • ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa
 • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
 • ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená
 • alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov žiadosť podpísať, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať
 • vec neznesie odklad a zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí a doručenie rozhodnutia:

Počet prijatých detí bude závisieť od kapacitných možností materskej školy, o prijatí dieťaťa rozhodne podľa Správneho poriadku riaditeľ materskej školy do 30. júna 2024.

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ďalej len „rozhodnutie“) na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručuje obom zákonným zástupcom dieťaťa.

Ak ani jednému zo zákonných zástupcov nebol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských prác a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, riaditeľ materskej školy doručuje rozhodnutie obidvom zákonným zástupcom dieťaťa osobitne, bez ohľadu na to, či zákonní zástupcovia majú rovnakú alebo rôznu doručovaciu adresu, pretože obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa sú riadnymi účastníkmi konania.

Riaditeľ materskej školy doručí rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi len v prípade, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
 • jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
 • spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
 • sa tak zákonní zástupcovia dohodli a túto dohodu deklarovali písomným vyhlásením.

Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté do inej materskej školy, zákonný zástupca informuje o tom ostatné materské školy, do ktorých tiež podal žiadosť o prijatie svojho dieťaťa.

Linky na prihlásenie sa na konkrétne materské školy:

MŠ Beskydská 7

https://msbeskydska.edupage.org/register/

MŠ Búdková 21

https://msbudkova.edupage.org/register/

MŠ Ferienčíková 12

https://msferiencikova.edupage.org/register/

MŠ Gorazdova 6

https://msgorazdova6.edupage.org/register/

MŠ Heydukova 25

https://msheydukova.edupage.org/register/

MŠ Karadžičova 51

https://mskaradzicova.edupage.org/register/

MŠ Kuzmányho 9

https://mskuzmanyho.edupage.org/register/

MŠ Malá 6

https://msmala.edupage.org/register/

MŠ Javorínska 9

https://msjavorinska.edupage.org/register/

MŠ Špitálska 49

https://msspitalska.edupage.org/register/

MŠ Tabakova 10

https://mstabakova.edupage.org/register/

MŠ-Óvoda Ul. 29. augusta 6

https://ms29augusta.edupage.org/register/

MŠ Vazovova 16

https://msvazovova.edupage.org/register/

MŠ Šulekova 35

https://mssulekova.edupage.org/register/

MŠ Timravina 8

https://timravina.edupage.org/register/

Preskočiť na obsah