Tlačivá

Dotácie [zobraziť kategóriu]

 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

Matrika a ohlasovňa pobytu [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa do života
 • pdf docx odt
  Späťprijatie priezviska po rozvode
 • pdf
  Vzor žiadosti o uzavretie manželstva

  Originál tlačiva dostanete osobne na Matrike

Stavebný úrad [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Ohlásenie drobnej stavby
 • pdf docx odt
  Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • pdf docx odt
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • pdf docx odt
  Žiadosť na vydanie stavebného povolenia + zmena dokončenej stavby

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Žiadosť na vydanie stavebného povolenia + zmena dokončenej stavby

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Žiadosť o povolenie terénnych úprav

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Žiadosť o povolenie terénnych úprav

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (zmena dokončenej stavby - stavebná úprava v byte)

  Tlačivo

 • pdf docx odt
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (zmena dokončenej stavby - stavebná úprava v byte)

  Prílohy

 • pdf docx odt
  Žiadosť - Zoznam záväzných stanovísk dotknutých orgánov - kolaudačné konanie
 • pdf docx odt
  Žiadosť - Zoznam záväzných stanovísk dotknutých orgánov - konanie o povolenom odstránení stavby
 • pdf docx odt
  Žiadosť - Zoznam záväzných stanovísk dotknutých orgánov - stavebné konanie
 • pdf docx odt
  Žiadosť - Zoznam záväzných stanovísk dotknutých orgánov - územné konanie

Súpisné čísla [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Žiadosť o potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla
 • pdf docx odt
  Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla a zápis adresného bodu
 • pdf docx odt
  Žiadosť o zrušenie a určenie súpisného čísla a zápis adresného bodu
 • pdf docx odt
  Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

Registratúrne stredisko (archív miestneho úradu) [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Žiadosť o vyhľadanie spisu/záznamu v Registratúrnom stredisku miestneho úradu

Životné prostredie [zobraziť kategóriu]

 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx odt
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín)
 • pdf docx odt
  Žiadosť o zber biologicky rozložiteľného odpadu – BRO (konárov)
 • pdf docx odt
  Žiadosť o zber elektro odpadu

Školstvo [zobraziť kategóriu]

 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx odt
  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie+Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa (do MŠ bez právnej subjektivity)

Sociálne služby a zdravotníctvo [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Evidenčný list dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa k zmluve
 • pdf
  Potvrdenie o návšteve lekára
 • pdf docx odt
  Prihláška na vzdelávaciu aktivitu
 • pdf docx odt
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • pdf
  Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx odt
  Žiadosť o finančný príspevok mnohodetnej rodine
 • pdf docx odt
  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na dopravu
 • pdf docx odt
  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
 • pdf docx odt
  Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
 • pdf docx odt
  Žiadosť o poskytnutie Karty staromestského seniora
 • pdf docx odt
  Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov
 • pdf docx odt
  Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci
 • pdf docx odt
  Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení o deti do troch rokov
 • pdf docx odt
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • pdf docx odt
  Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby – Domáce tiesňové volanie

Kultúra a voľný čas [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 • pdf docx odt
  Prihláška do denného tábora
 • pdf docx odt
  Prihláška do kurzov šk.r. 2018/2019

  Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, 811 04  Bratislava

 • pdf docx odt
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • pdf xlsx
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

  podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

 • pdf docx odt
  Záväzná prihláška do detského baletného štúdia na rok 2017/ 2018
 • pdf docx odt
  Záväzná prihláška do dramatického krúžku 2018/2019
 • pdf docx odt
  Záväzná prihláška do jazykového kurzu 2018/2019
 • pdf docx odt
  Záväzná prihláška do pohybového kurzu na rok 2017/2018
 • pdf docx odt
  Záväzná prihláška do Školičky zdravého pohybu 2018-2019

Zhromaždenia, verejné kultúrne a športové podujatia [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 • pdf docx odt
  Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
 • pdf docx odt
  Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
 • pdf docx odt
  Žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva

  Iné priestranstvá okrem miestnych komunikácií I. - VI. triedy

Miestne dane a poplatky [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  M1 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
 • pdf docx odt
  M2f Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Fyzická osoba
 • pdf docx odt
  M2p Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Právnická osoba
 • pdf docx odt
  M3 - Žiadosť o vydanie oprávnenia vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta

  oslobodenie od dane

 • pdf
  Odhlásenie psa (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf
  Odhlásenie psa (PO)

  Právnické osoby

 • pdf docx odt
  Oznámenie výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby
 • pdf docx odt
  P1 Prihlásenie psa do evidencie
 • pdf docx odt
  P2 Čestné prehlásenie k dani za psa

  Čestné prehlásenie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (PO)

  Právnické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za predajné automaty (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za predajné automaty (PO)

  Právnické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za psa (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za psa (PO)

  Právnické osoby

 • pdf docx odt
  Žiadosť o vrátenie preplatku dane za psa

Obchod a služby [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  F2 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

  Určené pre fyzické osoby

 • pdf docx odt
  F3 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

  Určené pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie

 • pdf docx odt
  F4 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu (činnosti) neštátneho zdravotníckeho zariadenia - lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb
 • pdf docx odt
  F5 Čestné vyhlásenie

  k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 

 • pdf docx odt
  PD1 Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne
 • pdf docx odt
  PD2 Ohlásenie prevádzkovej doby exteriérového sedenia
 • pdf docx odt
  PD3 Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Byty, nebytové priestory a pozemky [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Aktualizácia žiadosti o nájom bytu
 • pdf docx odt
  Dohoda o spoločnom nájme bytu
 • pdf docx odt
  Dohoda o vzájomnej výmene bytov
 • pdf docx odt
  Potvrdenie o úhrade nájomného a služieb
 • pdf docx odt
  Žiadosť o kúpu garáže aj s pozemkom pod garážou
 • pdf docx odt
  Žiadosť o kúpu pozemku
 • pdf docx odt
  Žiadosť o kúpu pozemku pod garážou
 • pdf docx odt
  Žiadosť o kúpu záhrady
 • pdf docx odt
  Žiadosť o nájom bytu

  nájom bytu viazaný na pracovný pomer k prenajímateľovi

 • pdf docx odt
  Žiadosť o nájom garáže
 • pdf docx odt
  Žiadosť o nájom nebytového priestoru
 • pdf docx odt
  Žiadosť o nájom obecného bytu
 • pdf docx odt
  Žiadosť o nájom pozemku
 • pdf docx odt
  Žiadosť o nájom pozemku pod garážou
 • pdf docx odt
  Žiadosť o nájom záhrady
 • pdf docx odt
  Žiadosť o prevod vlastníctva bytu, ateliéru, nebytového priestoru
 • pdf docx odt
  Žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľností na nesplatenú časť ceny

Chov psov [zobraziť kategóriu]

 • pdf
  Odhlásenie psa (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf
  Odhlásenie psa (PO)

  Právnické osoby

 • pdf docx odt
  P04 Žiadosť o vydanie nálepky pre voľný vstup so psom pre stravovacie zariadenia
 • pdf docx odt
  P1 Prihlásenie psa do evidencie
 • pdf docx odt
  P2 Čestné prehlásenie k dani za psa

  Čestné prehlásenie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za psa (FO)

  Fyzické osoby

 • pdf pdf
  Priznanie k dani za psa (PO)

  Právnické osoby

 • pdf docx odt
  Žiadosť o vrátenie preplatku dane za psa

Voľné pouličné aktivity [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  RVPA Registrácia voľnej pouličnej aktivity
 • pdf docx odt
  VPA Žiadosť o povolenie voľnej pouličnej aktivity

Vjazd a parkovanie v pešej zóne [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  M2f Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Fyzická osoba
 • pdf docx odt
  M2p Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Právnická osoba
 • pdf docx odt
  M3 - Žiadosť o vydanie oprávnenia vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta

  oslobodenie od dane

Sťažnosti a žiadosti o sprístupnenie informácie [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Podanie sťažnosti
 • pdf docx odt
  Žiadosť o poskytnutie informácie

   podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Doprava a komunikácie [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  D01 Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy a z účelovej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 • pdf docx odt
  D02 Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu III. a IV. triedy

Parkovanie všeobecné [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  DP1 - tlačivo na vyhradené parkovanie
 • pdf docx odt
  DP2 - tlačivo na parkovanie ŤZP
 • pdf docx odt
  DP3 - tlačivo na parkovanie v zóne
 • pdf docx odt
  P1 Žiadosť o vydanie parkovacej nálepky Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto

  Pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 • pdf docx odt
  P2 Žiadosť o vydanie parkovacej karty Miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto pre obyvateľa odkázaného na poskytovanie starostlivosti

Zvláštne využívanie pozemných komunikácií [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  DZ1 - tlačivo na exteriérové sedenie
 • pdf docx odt
  DZ2 - tlačivo na stavenisko, lešenie, kontajner
 • pdf docx odt
  DZ3 - tlačivo na vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta
 • pdf docx odt
  DZ4 - tlačivo na ambulantný predaj
 • pdf docx odt
  DZ5 - tlačivo na kultúrne a športové podujatia
 • pdf docx odt
  DZ6 - tlačivo na popolník, kvetináč, áčko
 • pdf docx odt
  DZ7 - tlačivo všeobecné
 • pdf docx odt
  DZ8 - tlačivo na výkopové práce
 • pdf docx odt
  DZ9 - tlačivo na poruchu vedenia
 • pdf docx odt
  DZU - tlačivo na uzávierku

Ochrana osobných údajov [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Súhlas so spracovaním osobných údajov

Detské ihriská – úrazy [zobraziť kategóriu]

 • pdf docx odt
  Oznámenie úrazu na detskom ihrisku

[zobraziť kategóriu]