Tlačivá - Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti