Stavebné povolenia

Ulica:

SU2018 463

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1464: „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba š. 01-06“ na pozemkoch parc. č. 9184/2,3, 9185/2,3, 9139/9,10,11,12,13,14,15,374,375,376,498,499, 9182/10,13,32 a 91393/18 v k.ú. Nivy, parc. č. 21795/2, k.ú. Staré Mesto s dočasným záberom pozemku parc. č. 9134/6, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7383/45131/2018/STA/Mys   zo dňa 26.11.2018SU2018 462

 

Názov stavby:

„Polyfunkčný objekt B1, Bottova, Chalúpkova, Bratislava“, pozemok parc. č.9110/1,18,22,40, vrátane prípojok IS aj na pozemku parc. č. 9110/4, 21844/10,11 a 21789/20, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5371/49828/2018/STA/Kam/G-79   zo dňa 23.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 461

 

Názov stavby:

„Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže“, Bratislava, prekládka existujúcej trafostanice č. 1487-000: SO 11.1 Preložka prípojky VN trafostanice TS 1487-000, pozemok parc. č.9185/3 a 9193/15, k.ú. Nivy   na Pribinovej ulici

 

Číslo stavebného povolenia:

9396/50519/2018/STA/Mys/G-82   zo dňa 26.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 460

Názov stavby:

„Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže“, Bratislava, pozemok parc. č. 9184/2,3, 9185/2,3, 9193/9,1011,12,13,14,15,374,375,376,385,498,499, 9182/10,13,32, k.ú. Nivy s dočasným záberom pozemku parc. č. 9155/23, k.ú. Staré Mesto na Pribinovej ulici

 

Číslo stavebného povolenia:

9753/51538/2018/STA/Mys/G-85   zo dňa 30.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018 459

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1460: „prístavba polikliniky, Mýtna 5, Bratislava,“ pozemok parc. č. 7885 a 7886 s prípojkami a prekládkami inžinierskych sietí aj na pozemkoch parc. č. 21733 a 21734, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

3188/49275/2018/STA/Gal   zo dňa 16.11.2018

 SU2018 458

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1462 na líniovú stavbu: „BA_Staré Mesto, Groslingová, TS 97, VNK, NNK“ vybudovanie nového 1 kV káblového vedenia a výmena 22 kV káblového vedenia v lokalite v častiach ulíc: Grosslingová, Štúrova, Gorkého, Nám. SNP č. 18, Bratislava,“ pozemok parc. č. 21760/1,2, 21339/3, 21387/1, 21335/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

194/50883/2018/STA/Bah-UR   zo dňa 27.11.2018SU2018 457

 

Názov stavby:

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1463 na líniovú stavbu: „BA_Staré Mesto, Kubániho, NNK“ vybudovanie nového distribučného káblového vedenia NN na ul.: Kubániho, Hroboňova a Bohúňova, Bratislava,“ pozemok parc. č. 4819, 21607, 21606, 4765/3 a 4765/4, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

6476/51299/2018/STA/Bah-UR   zo dňa 28.11.2018SU2018 456

 

Názov stavby:

Odstránenie stavby: „Chatka pri rodinnom dome na ul. Schillerova 15, Bratislava,“ pozemok parc. č. 3638/17, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8995/38349/2018/STA/Vas/A-30   zo dňa 24.10.2018SU2018 455

Názov stavby:

Odstránenie stavieb: Garáže, pozemky parc. č. 930/1,3,5,6,7,8,9 na Žižkovej ul., Bratislava, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

9931/50389/2018/STA/Kul-G/81   zo dňa 16.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude odstránená do 12 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Túto lehotu nie je možné predĺžiť.SU2018 454

 

Názov stavby:

Umiestňuje: „Mestská vila Langsfeldova, Bratislava“, pozemok parc. č. 3894/2,6/1 a 3878/10 s  s prípojkami  inžinierskych e sietí aj na pozemku parc. č. 3878/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

9931/50389/2018/STA/Kul-G/81   zo dňa 16.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 SU2018 453

Názov stavby:

„NKP Tepláreň I: Adaptácia interiérových priestorov“, Bratislava“, pozemok parc. č. 9098/5, s prípojkami na inžinierske siete a prevádzkovými súbormi aj na pozemkoch parc. č. 9089/4,2,6, 9111/12, 9124/1 , k.ú.  Staré Mesto, s dočasným záberom pozemkov pre umiestnenie zariadenia staveniska na pozemkoch parc. č. 9143/18,17,3, 9142/5, 9134/7, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8989/48636/2018/STA/Mys/G-76   zo dňa 9.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 452

 

Názov stavby:

Zmena   stavby pred dokončením: „Rodinný dom, Srnčia ul., Bratislava“, pozemok parc. č. 4573/1,2 a 4572/4 , k.ú.  Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

10094/50906/2018/STA/Vas/K-169   zo dňa 26.11.2018SU2018 451

 

Názov stavby:

Zmena  dokončenej stavby: „Prístavba letnej terasy k objektu na Bottovej ul., Bratislava“, pozemok parc. č. 9116/5 , k.ú.  Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8856/48569/2018/STA/Kam/K-164   zo dňa 15.11.2018SU2018 450

 

Názov stavby:

Zmena  dokončenej stavby: „Prepojovací objekt s katedrálou sv. Martina, Rudnayovo nám., Bratislava“, pozemok parc. č. 467 a 469 , k.ú.  Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7208/50171/2018/STA/Sul-G/80   zo dňa 20.11.2018SU2018 449

Názov stavby:

Zmena  dokončenej stavby: „Obnova a modernizácia, odstránenie systémovej poruchy bytového domu Vazovova 11, Blumentálska 11, 13 a Wilsonova 8, Bratislava“, pozemok parc. č. 10347 , k.ú.  Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8851/49369/2018/STA/Kam/G-78   zo dňa 20.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 448

 

Názov stavby:

Zmena  dokončenej stavby – Zmena vykurovania bytu č. 1 až 12 v bytovom dome na Mickiewiczovej 12, Bratislava , pozemok parc. č. 8247/1,7 a 8248/6 , k.ú.  Staré Mesto, spočívajúca v zmene vykurovania na elektrické vykurovanie elektrickým kotlom

 

Číslo stavebného povolenia:

9676/49370/2018/STA/Kam/G-77   zo dňa 16.11.2018SU2018 447

 

Názov stavby:

Zmena  stavby pred dokončením: „Rodinný dom, Francúzskych partizánov, Bratislava“ , pozemok parc. č. 2830/2 s prístupovou komunikáciou na pozemkoch parc. č. 2830/2,12, vrátane napojenia na inžinierske siete /voda, kanalizácia, nn prípojka a prípojka plynu – areálový rozvod/ cez pozemok parc. č. 2830/2 , k.ú.  Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

7153/46360/2018/STA/Vas/K-159   zo dňa 26.10.2018SU2018 446

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Stavebné úpravy ČSPH OMV Bratislava Machnáč“ v Mlynskej doline v Bratislave, pozemok parc. č. 4731/4 , k.ú.  Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

9260/47481/2018/STA/Gal/G-74   zo dňa  06.10.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.SU2018 445

 

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Úprkova 23 - prestavba rodinného domu“, Bratislava, pozemok parc. č. 4904/1,2,4,5 , k.ú. Staré Mesto s novou NN prípojkou na pozemku parc. č. 4898, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8796/47880/2018/STA/Zsi-A/31   zo dňa  09.10.2018SU2018 444

Názov stavby:

Zmena dokončenej stavby: „Tajovského 24 – zimná záhrada na 3. NP a stavebné úpravy rodinného domu“, Bratislava, pozemok parc. č. 3931, k.ú. Staré Mesto. Nová NN prípojka sa bude nachádzať na pozemku parc. č. 21618, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

8230/44767/2018/STA/Zsi-A/29   zo dňa  17.10.2018«« na začiatok « naspäť [ 1 / 120 ] ďalej » na koniec »»