Stavebné povolenia » SU2017_091

 

 Názov stavby:

Povolenie na odstránenie stavby&: „Gaštanová 9 – odstránenie rodinného domu, garáže a skladu“, Gaštanová ul. č. 9, Bratislava, pozemok parc. č. 5110/1, 5110/3 a 5110/2, k.ú. Staré Mesto

Číslo stavebného povolenia:

6832/22713/2017/STA/Zsi-K/85     zo dňa   19.5.2017

Predpokladaný termín ukončenia stavby:

Do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 2e a 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,   Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  a  § 46  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydala na podklade vykonaných konaní rozhodnutia, ktorými boli povolené na území mestskej časti tieto stavby:

 

 Názov stavby:

Povolenie na odstránenie stavby&: „Gaštanová 9 – odstránenie rodinného domu, garáže a skladu“, Gaštanová ul. č. 9, Bratislava, pozemok parc. č. 5110/1, 5110/3 a 5110/2, k.ú. Staré Mesto

Číslo stavebného povolenia:

6832/22713/2017/STA/Zsi-K/85     zo dňa   19.5.2017

Predpokladaný termín ukončenia stavby:

Do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia