Stavebné povolenia » SU2018 460

Názov stavby:

„Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže“, Bratislava, pozemok parc. č. 9184/2,3, 9185/2,3, 9193/9,1011,12,13,14,15,374,375,376,385,498,499, 9182/10,13,32, k.ú. Nivy s dočasným záberom pozemku parc. č. 9155/23, k.ú. Staré Mesto na Pribinovej ulici

 

Číslo stavebného povolenia:

9753/51538/2018/STA/Mys/G-85   zo dňa 30.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 2e a 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,   Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  a  § 46  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydala na podklade vykonaných konaní rozhodnutia, ktorými boli povolené na území mestskej časti tieto stavby:

 

Názov stavby:

„Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže“, Bratislava, pozemok parc. č. 9184/2,3, 9185/2,3, 9193/9,1011,12,13,14,15,374,375,376,385,498,499, 9182/10,13,32, k.ú. Nivy s dočasným záberom pozemku parc. č. 9155/23, k.ú. Staré Mesto na Pribinovej ulici

 

Číslo stavebného povolenia:

9753/51538/2018/STA/Mys/G-85   zo dňa 30.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.