Stavebné povolenia » SU2018 462

 

Názov stavby:

„Polyfunkčný objekt B1, Bottova, Chalúpkova, Bratislava“, pozemok parc. č.9110/1,18,22,40, vrátane prípojok IS aj na pozemku parc. č. 9110/4, 21844/10,11 a 21789/20, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5371/49828/2018/STA/Kam/G-79   zo dňa 23.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 2e a 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,   Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  a  § 46  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydala na podklade vykonaných konaní rozhodnutia, ktorými boli povolené na území mestskej časti tieto stavby:

 

Názov stavby:

„Polyfunkčný objekt B1, Bottova, Chalúpkova, Bratislava“, pozemok parc. č.9110/1,18,22,40, vrátane prípojok IS aj na pozemku parc. č. 9110/4, 21844/10,11 a 21789/20, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

5371/49828/2018/STA/Kam/G-79   zo dňa 23.11.2018

 

Termín ukončenia stavby:

Stavba bude dokončená do dvoch rokov od  právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosť s uvedením dôvodov, požiadať o jej predĺženie.