Stavebné povolenia » SU2018 477

Názov stavby:

Umiestnenie stavby č. 1450 na Gaštanovej ul. 9 – bytový dom, Bratislava,   na pozemkoch parc. č.  5110/1,2,3, 21595, 21601/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

2365/1791/2019/STA/Zsi   zo dňa 30.1.2019

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 2e a 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,   Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  a  § 46  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydala na podklade vykonaných konaní rozhodnutia, ktorými boli povolené na území mestskej časti tieto stavby:

 

Názov stavby:

Umiestnenie stavby č. 1450 na Gaštanovej ul. 9 – bytový dom, Bratislava,   na pozemkoch parc. č.  5110/1,2,3, 21595, 21601/1, k.ú. Staré Mesto

 

Číslo stavebného povolenia:

2365/1791/2019/STA/Zsi   zo dňa 30.1.2019