Rok 2010

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bolo dodržiavanie VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2009 a I. polrok 2010
Správa o výsledku kontroly bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009
Správa o vybavovaní sťažností a petícií prijatých v roku 2009
Správa o kontrole plnenia uznesení za roky 1998-2008 a rok 2009
Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v r. 2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2008
Správa o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového fondu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto do nájmu podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov