Zber biologického odpadu

Aj počas tejto jesene bude prebiehať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO) – konárov zo stromov a krov od obyvateľov Starého Mesta (len pre fyzické osoby). Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť aspoň 4 dni vopred (do štvrtka) pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica.

Nahlasovanie záujmu o zber bude realizované prostredníctvom tohto formulára  https://www.staremesto.sk/sk/twigs/

 

Jednotlivé trasy s uvedením ulíc a dátumu začiatku zberu na konkrétnej trase sú uvedené nižšie v harmonograme zberu a odvozu konárov.

 

Upozorňujeme, že táto služba bude poskytovaná len pre vopred nahlásených záujemcov. Spätné dohlasovanie zberu odpadu z lokalít, ktoré už boli zbierané, z logistických a zmluvných dôvodov nebude umožnené. Odpad v takýchto prípadoch nebude predmetom zberu a obyvatelia, ktorí ho takto umiestnili, budú povinní ho z verejného priestranstva odstrániť.

 

Konáre je potrebné mať pripravené na prístupnom mieste už v pondelok ráno daného týždňa. Z dôvodu, že službu poskytujeme bezplatne a pre celú mestskú časť,  zaviedli sme množstevné obmedzenie max. 5m³ konárov na dom (RD aj BD), tzn. že si mestská časť vyhradzuje právo odmietnuť vykonať túto bezplatnú službu, ak bude množstvo odpadu väčšie. Z tohto dôvodu odporúčame, aby obyvatelia susediacich domov neukladali konáre na jednu kopu.

 

Organizácia zabezpečujúca činnosť: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

 

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte  p. Ing. Martina Čillika - 02/59 246 333  alebo na e-mailovej adrese: martin.cillik@staremesto.sk

 

 Harmonogram zberu a odvozu konárov:

Jeseň 2019

 

~~~

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD zo zelene

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene je odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráva. Od 1. januára 2016 podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpade v znení neskorších predpisov platí povinnosť ekologicky nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom. Tento „zelený" odpad je možné iba zhodnocovať, prednostne kompostovaním. Pre viac informácií o kompostovaní v Bratislave navštívte stránku hlavného mesta SR  http://www.bratislava.sk/kompostovanie/ds-11006780/p1=11052717 .

 

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

 

Na tento účel sa podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55  vyplnená „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

 

 Tlačivo:

ŽIADOSŤ   O ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD

Tlacivo.docx

Tlacivo.pdf

 

Kontaktná osoba: Magistrát hl. mesta SR Bratislava, odd. ŽP 02/59 356 181

 

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 1/2017.

 

Pre viac informácií o nakladaní s odpadom zo zelene v Bratislave navštívte stránku hlavného mesta SR  http://www.bratislava.sk/biologicky-rozlozitelny-odpad-zo-zahrad-v-individualnej-bytovej-vystavbe/d-11052801/p1=69784

 

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:

§  kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

 

a nevhadzujte:

§  odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.