Zber biologického odpadu

Aj počas tejto jari bude prebiehať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO) – konárov zo stromov a krov od obyvateľov Starého Mesta (len pre fyzické osoby). Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť aspoň 4 dni vopred (do štvrtka) pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica.

 

Jednotlivé trasy s uvedením ulíc a dátumu začiatku zberu na konkrétnej trase sú uvedené nižšie v harmonograme zberu a odvozu konárov.

 

Upozorňujeme, že táto služba bude poskytovaná len pre vopred nahlásených záujemcov. Spätné dohlasovanie zberu odpadu z lokalít, ktoré už boli zbierané, z logistických a zmluvných dôvodov nebude umožnené. Odpad v takýchto prípadoch nebude predmetom zberu a obyvatelia, ktorí ho takto umiestnili, budú povinní ho z verejného priestranstva odstrániť.

 

Konáre je potrebné mať pripravené na prístupnom mieste už v pondelok ráno daného týždňa. Z dôvodu, že službu poskytujeme bezplatne a pre celú mestskú časť,  zaviedli sme množstevné obmedzenie max. 5m³ konárov na dom (RD aj BD), tzn. že si mestská časť vyhradzuje právo odmietnuť vykonať túto bezplatnú službu, ak bude množstvo odpadu väčšie. Z tohto dôvodu odporúčame, aby obyvatelia susediacich domov neukladali konáre na jednu kopu.

 

Organizácia zabezpečujúca činnosť: EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

 

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte  p. Ing. Martina Čillika - 02/59 246 333  alebo na e-mailovej adrese: martin.cillik@staremesto.sk

 

 Harmonogram zberu a odvozu konárov:

Jar 2019

Jeseň 2018

Jar 2018

Jeseň 2017

Jar 2017

Jeseň 2016

Jar 2016

Jeseň 2015

Jar 2015

Jeseň 2014

Jar 2014

Jeseň 2013

Jar 2013

Jeseň 2012

Jar 2012

Jeseň 2011

Jar 2010

Jeseň 2009

Jar 2009

 

~~~

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD zo zelene

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene je odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráva. Od 1. januára 2016 podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpade v znení neskorších predpisov platí povinnosť ekologicky nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom. Tento „zelený" odpad je možné iba zhodnocovať, prednostne kompostovaním. Pre viac informácií o kompostovaní v Bratislave navštívte stránku hlavného mesta SR  http://www.bratislava.sk/kompostovanie/ds-11006780/p1=11052717 .

 

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

 

Na tento účel sa podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55  vyplnená „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

 

 Tlačivo:

ŽIADOSŤ   O ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD

Tlacivo.docx

Tlacivo.pdf

 

Kontaktná osoba: Magistrát hl. mesta SR Bratislava, odd. ŽP 02/59 356 181

 

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 1/2017.

 

Pre viac informácií o nakladaní s odpadom zo zelene v Bratislave navštívte stránku hlavného mesta SR  http://www.bratislava.sk/biologicky-rozlozitelny-odpad-zo-zahrad-v-individualnej-bytovej-vystavbe/d-11052801/p1=69784

 

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:

§  kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

 

a nevhadzujte:

§  odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.