Činnosti a právomoci inšpektora verejného poriadku

POPIS ČINNOSTI


 • kontroluje udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách,
 • kontroluje stav, riadnu údržbu a čistenie chodníkov a vozoviek a iných verejných priestranstvách,
 • kontroluje správne označenie rozkopávok a ich údržbu a odstránenie po skončení,
 • kontroluje, či zaujímatelia verejného priestranstva majú právoplatné povolenie a či dodržujú podmienky a lehoty,
 • v spolupráci s MsP kontroluje dodržiavanie prevádzkovej doby,
 • sleduje odstraňovanie plagátov z miest, ktoré nie sú na to určené,
 • sleduje, či právnické a fyzické osoby majú predpísané povolenie na vykonávanie stavebných prác,
 • sleduje dodržiavanie podmienok verejného poriadku a čistoty na verejných kultúrnych a telovýchovných podujatí a voľných pouličných aktivít,
 • sleduje dodržiavanie čistoty zhromažďovania občanov,
 • dozerá, či sú riadne osvetlené ulice a verejné priestranstvá,
 • dozerá, či sú riadne označené ulice a verejné priestranstvá,
 • dozerá, či sú domy a budovy označené súpisnými a orientačnými číslami,
 • v pridelenom územnom obvode podľa prílohy ukladá porušovateľom všeobecne záväzných nariadení termíny na ich odstránenie v písomnej forme,
 • robí opatrenia na odstraňovanie zistených nedostatkov,
 • ukladá a vyberá blokové pokuty za zistené porušenie VZN mestskej časti,
 • o priestupkoch zistených pri vykonávaní úloh, ktoré nevyriešil pohovorom alebo blokovou pokutou, pripravuje písomný a fotografický podklad na správne konanie alebo oznámenie o priestupku,
 • v spolupráci so zamestnancami Mestskej polície hlavného mesta zabezpečuje odstránenie porušení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti,
 • zúčastňuje sa správneho konania, na ktoré pripravoval podklady.

PRÁVOMOCI

 • samostatne zabezpečovať kontrolnú činnosť,
 • zisťovať zodpovednú osobu,
 • vykonávať pohovory,
 • ukladať písomné upozornenie s termínmi na odstránenie,
 • ukladať pokuty v blokovom konaní.