Daň za užívanie verejného priestranstva

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Predpisy:

  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Dani za užívanie verejného priestranstva okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy podlieha užívanie verejného priestranstva za účelom:

  • ambulantného predaja, exeteriérového sedenia, usporiadania kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných, reklamných a propagačných podujatí,
  • umiestnenie prenosovej techniky, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
  • umiestnenie stavebných zariadení, rozkopávkové práce, skládky, atď.
  • trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste.

Postup na vybavenie:
Daňovník oznámi vznik daňovej povinnosti v deň začatia užívania verejného priestranstva na tlačive formulár M02 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva. Vyplnené a podpísané tlačivo podá osobne alebo ho doručí poštou.
Rozhodnutia sa doručujú daňovníkom poštou.