Deratizácia a veterinárna asanácia

Podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby-občania, fyzické osoby –podnikatelia, právnické osoby i obce.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov a s tým spojená minimalizácia epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia (vznik a prenos rôznych ochorení ľudí i zvierat) je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave upozorňuje na povinnosť vykonať preventívnu celoplošnú jarnú a jesennú deratizáciu na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1.4 do 15.5 a od 1.10. do 15.11. každoročne s tým, že:

I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí,

II) fyzické osoby- podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných a telovýchovných zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov,

III)  fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

 

Na trvalé potláčanie nežiaduceho výskytu hlodavcov samospráva odporúča obyvateľom Starého Mesta dodržiavať tieto zásady:
- neposkytovať zdroje potravy potkanom vylievaním zvyškov jedál do WC,
- voľne neskladovať potraviny na dvoroch, v pivniciach, na balkónoch,
- nevytvárať skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov na smeti,
- nedávať domácim zvieratám (mačkám, psom) krmivo na voľné priestranstvá, v okolí obytných blokov, v pivniciach a suterénoch budov,
- nekŕmiť mestské holuby,
- zakryť okienka a vetracie otvory v obytných domoch a v ostatných budovách sieťkami,
- zatvárať vchodové dvere,
- uzatvoriť všetky nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií,
- udržiavať poriadok a čistotu v okolí objektov.

Kontrolu vykonania deratizácie vykonáva orgán miestnej samosprávy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave.