Doba úschovy

 

Vecný obsah dokumentu

Znak hodnoty

Lehota uloženia

 

 

VŠEOBECNÉ ČINNOSTI

 

Evidencie – všeobecne, pomocné

5

Audiovizuálne záznamy

A – 5

Kroniky, pamätné knihy, fotografie a fotoalbumy

A

Hlasovanie obyvateľov mestskej časti

A – 5

Vyznamenania a ceny mestskej časti

A – 5

Korešpondencia

 

Bežná

3

Stanoviská  a rozhodnutia na vedomie medzi organizačnými útvarmi úradu

3

Rozhodnutia iných orgánov zaslané na vedomie

3

Sponzorstvo

10

Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

 

Poskytnutie informácie bytové

5

Rozhodnutie

5

Priestupkové konanie

5

Správne konanie

10

Zmluvy a dohody

 

Kúpne

10

po strate platnosti

Zámenné

A – 50

po strate platnosti

O stravovaní

5

po strate platnosti

O dielo

10

po strate platnosti

O dotáciách

10

po strate platnosti

O sponzorstve

10

po strate platnosti

O mimopracovnej činnosti

10

po strate platnosti

Hospodárske

10

po strate platnosti

Kolektívne

A –10

po strate platnosti

O hmotnej zodpovednosti

5

po strate platnosti

O výpožičke

5

po strate platnosti

Poistné

5

po strate platnosti

O vecnom bremene

A - 10

O spolupráci mestskej časti a mesta na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti (vrátane spoločných obecných úradov)

A – 10

Mandátne

10

Úverové

10

po splatnosti úveru

Inominátne

10

Nájomné

10

O záložnom práve

A - 50

Darovacie

10

Príkazné

10

Komisionárske

10

O dodávke energií

5

O výstavbe bytu a nebytových priestorov

A - 50

O združení finančných prostriedkov

A - 10

Dohody o reálnom rozdelení nehnuteľností

A - 50

Ostatné

10

Verejný poriadok

 

Zákaz alebo obmedzenie činností na určitý čas alebo určité miesto

5

 

 

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Súhlas k pobytu

5

Nebytové priestory – prideľovanie, prenájom

10

Stavebné úpravy bytu – oznámenie, povoľovanie

20

Prenájom bytov

20

Prechod nájmu

20

Vypovedanie zmluvy o nájme

5

Zmeny nájomného

10

Ukončenie nájomného pomeru (vrátane ukončenia úmrtím)

5

Zánik nájmu, ochrana vlastníckeho práva

10

Dohoda o spoločnom nájme bytu

3

Odhlásenie a prihlásenie nájomcu

5

Agenda úhrad nájomného

10

Neoprávnené užívanie bytov

5

Predaj, prevod bytu do osobného vlastníctva

10

Prideľovanie bytov

 

Malometrážny byt

20

Nájomný byt

20

Bezbariérový byt

20

Sociálny byt

20

Žiadosti o doriešenie nájomných bytov v hybridných domoch

20

Zamietnuté žiadosti o pridelenie

3

Pričlenenie kultúrnych miestností

5

Odpustenie poplatkov z omeškania

10

Rozdelenie, zlúčenie bytu

20

Podnájom – súhlas

5

Užívanie bytu na nebytové účely – trvalé, dočasné

20

Výmena bytov

20

Zánik nájmu, ochrana vlastníckeho práva

10

Spoločenstvá

20

Štátny fond rozvoja bývania

10

 

 

DOPRAVA A CESTNÉ HOSPODÁRSTVO

 

Motorové vozidlá (vraky)

5

Škody a ich náhrada

10

Cyklisti

10

Hluk

10

 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – stanoviská k stavbe

10

Rozhodnutia a oznámenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

10

Oznámenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

5

Rozhodnutia pre malé zdroje znečistenia ovzdušia – ak nepodliehajú stavebnému konaniu

10

Stanoviská a vyjadrenia k stavbám, zariadeniam alebo k činnostiam ovplyvňujúcim vodné pomery

10

Povoľovanie vodných stavieb

10

Chov zvierat

10

Nakladanie s odpadmi

 

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

5

Odvádzanie odpadových vôd

5

Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp

5

Hlásenia (napr. o vzniku odpadu a nakladaní s ním) a výkazy

5

 

 

FINANCIE, DANE A POPLATKY

 

Dane

 

Z nehnuteľnosti

10

Za psa

10

Za užívanie verejného priestranstva

10

Za ubytovanie

10

Za predajné automaty

10

Za nevýherné hracie prístroje

10

Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta

10

Evidencia – zostavy (aj elektronické)

A - 10

Preplatky - zoznamy

10

Nedoplatky - zoznamy

10

Miestne poplatky

 

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10

Odvolania voči stanovenej výške poplatkov

10

Priznania k miestnym poplatkom

10

Evidencia – zostavy (aj elektronické)

A - 10

Preplatky - zoznamy

10

Nedoplatky - zoznamy

10

Projekty a granty – finančné zabezpečenie

10

Právnickým a fyzickým osobám (z rozpočtu mestskej časti a účelových fondov)

10

Exekúcie

10

Správne poplatky

10

Výnosy z pokút uložených za priestupky

10

Prostriedky združené s inou mestskou časťou, samosprávnym krajom, právnickými osobami, fyzickými osobami

10

Úvery a pôžičky

10

Prevzatie dlhu

10

Prevzatie ručiteľského záväzku

5

Upomienky (predžalobné)

10

 

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO

 

Evidencie

 

Súkromne hospodáriacich roľníkov

A – 10

Včelstiev

5

Rybárskych lístkov

5

Hospodárskych zvierat

5

Viníc, ovocných sadov – plôch

5

Lesného a pôdneho fondu

A – 10

Záujmové organizácie a spolky

A – 10

Osvedčenia o zápise súkromne hospodáriacich roľníkov

5

 

 

KULTÚRA A MARKETING

 

Kultúrne a spoločenské podujatia s významom na mestskú časť, resp. celomestského významu  (organizované mestskou časťou)

 

Oslavy dňa mesta (mestskej časti)

A - 10

Kultúrne podujatia

A - 10

Knižnica mestskej časti

10

Vzdelávacie kurzy a kultúrno-vzdelávacie akcie pre občanov

10

Verejné hudobné produkcie – hlásenia o konaní

3

Kultúrne programy  a podujatia konané na území mestskej časti

 

Registrácia oznámení

5

Povolenie, zamietnutie

5

Miestny rozhlas

5

Občianske obrady

5

Miestna tlač a televízia

A – 5

Finančné dotácie na rozvoj kultúry mestskej časti

10

Marketing

 

Propagačné materiály

A - 10

Poskytnutie reklamných plôch externým subjektom

5

Propagácia cestovného ruchu

10

Veľtrhy, výstavy, propagačné akcie

A – 10

Kultúrne a športové organizácie zriaďované mestskou časťou

 

Menovanie a odvolávanie riaditeľov

5

 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

 

Sťažnosti, oznámenia a podnety občanov

 

Správy a dokumenty

A – 10

Konkrétne prípady

10

Odstúpené so sledovaním

10

Odstúpené bez sledovania

5

Evidencia sťažností

A - 10

Petície (evidencia, dokumentácia)

A – 10

Miestny kontrolór

 

Zriadenie funkcie

10

Útvar miestneho kontrolóra – činnosť

10

 

 

MAJETKOVOPRÁVNA AGENDA

 

Prevod správy majetku

 

Nehnuteľného

A - 50

Hnuteľného

10

Prevody vlastníctva

 

Kompletná dokumentácia vrátane príslušných zmlúv

A - 50

Prevod, predaj pozemkov, bytov a nebytových priestorov

A - 50

Užívanie, prenájom majetku – trvalé, dočasné

 

Nehnuteľného

A - 50

Hnuteľného

10

Dislokácia budov a priestorov mestskej časti

A – 10

Prenájom, nájom majetku

10

Vymáhanie pohľadávok

10

Právne zastupovanie v majetkových veciach

10

Vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov

A – 20

Prevody vlastníctva pozemkov, na ktorých sú zrealizované stavby fyzických osôb

 

Rodinné domy

20

Garáže

20

Záhrady

20

Iné objekty

10

Právne zastupovanie

 

Predvolania, prípisy a výzvy súdov, výzvy na zaplatenie súdnych poplatkov a pod.

10

Pokusy o zmier

10

Platenie pohľadávok

10

Škodová komisia – materiály a zápisnice z rokovaní

10

Dražby

A - 10

 

 

PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA

 

Osobné spisy

 

Zamestnancov

(osobné spisy starostu a ďalších významných osobností mestskej časti označiť znakom hodnoty „A“)

70

(od narodenia zamestnanca)

Zamestnancov na dohodu

70

(od narodenia zamestnanca)

Register zamestnancov

A

Evidencia

 

Dochádzky

3

Dovoleniek

3

Popisy pracovných činností

5

Dohody

 

O verejnoprospešných prácach

5

O brigádnickej práci študenta

10

O praxi študentov

3

Výberové konanie

5

Žiadosti o prijatie do zamestnania – zamietnuté

3

Osobná karta zamestnanca o zverených hodnotách

1

(po rozviazaní pracovného pomeru)

Vzdelávanie

 

Zahraničné študijné stáže a pobyty – správy

10

Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie

10

Školenia pre zamestnancov úradu

5

Pracovno-právne spory

 A – 10

Sociálna starostlivosť

 

Sociálne poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny

10

Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika

5

Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia

5

Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie

5

Pracovné úrazy

 

Ťažké a smrteľné

A – 10

Ľahké

5

Vstupné a periodické školenia BOZP a PO – záznamy

5

Služobné cesty – správy

 

Zahraničné

10

Tuzemské

5

Odmeny

5

Pracovný čas

 

Zníženie pracovného úväzku

5

Vedľajšia pracovná činnosť

5

Služobné (úradné) preukazy – evidencia

5

Pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie členov zastupiteľstva

 

Odmeňovanie

5

Rôzne náhrady (okrem cestovných a sťahovacích)

5

Evidencia refundácie miezd a zárobku poslancov

10

Životné a pracovné jubileá

3

Mzdové listy

20

Výplatné listiny

10

Prehlásenia k dani zo mzdy

10

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy

5

(po skončení funkčného obdobia)

 

 

ŠKOLSTVO  A TELESNÁ  KULTÚRA

 

Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov

10

Prideľovanie finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

10

Prideľovanie finančných prostriedkov z mestskej časti na záujmové vzdelávanie detí (zmluvy)

10

Stravovanie detí a žiakov

 

Poskytovanie priestorov školských jedální na spoločenské podujatia

5

Informácie v oblasti výchovy a vzdelávania – spracúvanie a poskytovanie

3

Nájmy školských budov a miestností, priľahlých školských priestorov, školských zariadení – zmluvy

10

Žiacke veci

 

Školské úrazy

10

Vzdelávacie akcie, olympiády, súťaže a pod.

5

Školská dochádzka, povinná školská dochádzka (plnenie, neplnenie)

5

Spolupráca s občianskymi združeniami, mestskými časťami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v oblasti telesnej kultúry

10

Šport

 

Športové podujatia miestneho významu – podpora

10

Športové talenty – súčinnosť pri výbere a príprave

5

Športové aktivity zdravotne postihnutých – podpora

5

Rozvoj športu v rámci mestskej časti – utváranie podmienok

5

Športové zariadenia – výstavba a údržba

A – 5

Športové podujatia medzinárodného významu - podpora

A - 10

 

 

HOSPODÁRSKA  A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ  AGENDA

 

Poplatky a pokuty (správne konanie)

10

Rozdeľovník tlače, odborná literatúra - evidencia

10

Knihy návštev

10

 

 

SOCIÁLNA AGENDA

 

Poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

 

Domovy dôchodcov, zariadenia pre seniorov

10

Zariadenia opatrovateľskej služby

10

Zriaďovanie zariadení sociálnych služieb

 

Domovy dôchodcov, zariadenia pre seniorov

A – 10

Zariadenia opatrovateľskej služby

A – 10

Domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje celoročná starostlivosť

A – 10

Detské domovy

A – 10

Krízové stredisko

A – 10

Resocializačné stredisko

A – 10

Opatrovateľská služba – rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

10

Prepravná služba 

5

Kontrola zariadení sociálnych služieb

5

Sociálne služby organizované mestskou časťou -  odmietnutie vykonávania zo strany jednotlivých občanov

5

Rómski občania – špecifické záležitosti

5

Občania bez prístrešia

 

Útulky (zriaďovacie listiny, rozhodnutia o ubytovaní a pod.)

A – 10

Žiadosti o bývanie na dobu určitú

10

Osobitný príjemca – občania bez prístrešia

5

Starostlivosť o rodinu a deti

 

Poradenská služba

5

Opatrovateľská služba

5

Náhradná rodinná starostlivosť

5

Osobitný príjemca – starostlivosť o rodinu s deťmi

5

Sociálno-právna ochrana detí

10

Opatrovníctvo

10

Starostlivosť o občanov

 

Spoločné stravovanie

5

Pochovanie zomrelých bez príbuzných

10

Jednorazová finančná a vecná pomoc – rozhodnutia o priznaní, zamietnutí

 

Zdravotne postihnutí

5

Starí občania

5

Narodenie dieťaťa

5

Úmrtie

5

 

 

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

 

Ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

10

Povolenia na niektoré činnosti

5

Súhlas na stavby, zariadenia alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery

A – 10

Spory o zriadenie prípojky – rozhodnutia

10

Investičná výstavba

 

Združenie finančných prostriedkov – zmluvy

A – 10

Stavebné práce – projekty a písomná dokumentácia

10

Stavebný dozor

10

Projektová a súvisiaca dokumentácia nerealizovaných stavieb

10

Reklamné stavby a  informačné tabule – umiestnenie

5

Verejné priestranstvá – zabratie

A – 5

Architektonické súťaže – vypisovanie

10

Správa a údržba inžinierskych sietí

10

Historické jadro (podanie, podmienky  Útvaru hlavného architekta (ÚHA), vyjadrenie Pamiatkového úradu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a podobne)

 

Nové stavby

A - 10

Stavebné úpravy

A - 10

Pamiatková rezervácia mestskej časti (podanie, podmienky ÚHA, vyjadrenie Pamiatkového úradu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a podobne)

 

Nové stavby

A - 10

Stavebné úpravy

A - 10

Bytové domy (výstavba, dostavba, zmena funkcie objektu, obytné súbory, stavebné úpravy)

10

Rodinné domy

10

Sociálne bývanie

5

Občianska vybavenosť (administratíva, obchod a služby, kultúrne zariadenia, cirkevné stavby, školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, útulky zvierat, ZOO, stánky)

10

Doprava a dopravné zariadenia (čerpacie stanice pohonných hmôt, garáže, servisy, stanice, depo, opravovne a pod.)

10

Drobná architektúra (ploty, mobiliár, výzdoba mesta...)

A - 10

Umelecké diela (pomníky, pamätné tabule)

A - 10

Objekt, budova alebo technické dielo – stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, búracie povolenie, zmeny stavieb

20

Vyjadrenia pre iné orgány štátnej správy a samosprávy

5

Údržba stavieb a zabezpečovacie práce

5

Výstavba a údržba

 

Žiadosti, stanoviská, vyjadrenia, preberanie a odovzdávanie

5

 

 

RIADIACE A ORGANIZAČNÉ ČINNOSTI

 

Korešpondencia  starostu

 

Osobná

A - 10

Bežná

5

Evidencia vydaných darov

A

Rokovania starostu

A - 10

Historická radnica (prijatia, povolenia na využívanie priestorov, fotodokumentácia)

A - 10

Záštita starostu

A - 10

Verejné ocenenia mestskej časti

A - 10

Korešpondencia prednostu úradu

 

Osobná

5

Bežná

5

Tlačový hovorca úradu – dokumentácia, korešpondencia

10

Poslanci

 

Dotazníky poslancov, majetkové priznania poslancov

10

(po volebnom období)

Ospravedlnenia neúčasti na rokovaní zastupiteľstva

3

Komisie miestneho zastupiteľstva, poradné, kontrolné, dočasné výkonné orgány

 

Zloženie

A – 10

Návrhy na zaradenie občanov

5

Dotazníky členov komisií, majetkové priznania členov

10

Komisia pre výkon práce vo verejnom záujme

5

Miestne zastupiteľstvo

 

Záznamy z rokovaní – audiovizuálne

10

Miestna rada

 

Záznamy z rokovaní - audiovizuálne

10

Rozpočtové a príspevkové organizácie mestskej časti

 

Vymenúvanie, odvolávanie ich riaditeľov alebo vedúcich

10

Správa registratúry úradu

 

Vypožičiavanie, nazeranie do záznamov uložených v registratúrnom stredisku úradu

5

Výpisy, odpisy, potvrdenia

5

Doručovacie hárky, doručovacie zošity a iné evidencie poštových zásielok

3

Registratúrne denníky a indexy

A – 10

 

 

VŠEOBECNÁ VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

Voľby

 

Voľby do Národnej rady SR

 

Výsledky volieb

A – 5

Organizačno-technické zabezpečenie

5

Ostatná dokumentácia

2

Voľby do orgánov samosprávy mestskej časti

 

Výsledky volieb

A – 5

Organizačno-technické zabezpečenie

5

Ostatná dokumentácia

2

Nové voľby

 

Výsledky volieb

A – 5

Organizačno-technické zabezpečenie

5

Ostatná dokumentácia

2

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Výsledky volieb

A – 5

Organizačno-technické zabezpečenie

5

Ostatná dokumentácia

2

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

 

Výsledky voľby

A – 5

Organizačno-technické zabezpečenie

5

Ostatná dokumentácia

2

Eurovoľby

 

Výsledky volieb

A – 5

Organizačno-technické zabezpečenie

5

Ostatná dokumentácia

2

Referendum

 

Organizačno-technické zabezpečenie

5

Ostatná dokumentácia

2

Výsledky

A – 10

Súpisné evidenčné, orientačné číslo – určenie

A – 75

Určovanie čísla domu bez kolaudačného rozhodnutia

5

Vojnové hroby – evidencia

A – 75

Verejné zbierky organizované úradom a nadácie

5

Straty a nálezy

5

Čestné občianstvo

A – 10

Matričné veci

 

Matriky (matričné knihy)

A – 100

Zbierky listín

100

Matričné doklady na použitie v cudzine

10

Zmeny mena a priezviska

A – 30

Potvrdenie o žití do cudziny

10

Vydanie delegácie k uzavretiu manželstva

10

Zápis do osobitnej matriky

5

Výpis z matričnej knihy

5

Osvedčovacie knihy – osvedčenie listín a podpisov na listinách

10

Záznam rozhodnutia úradov a súdov cudzích krajín do matriky – súhlas

A – 5

Oznamovacia povinnosť v matričných veciach

10

Rodné čísla

100

Sobáše s cudzincami

100

Dodatočné záznamy do matričných kníh

100

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením

100

Osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva

30

Zbierky listín a druhopisy matrík – nahliadnutia

5

Evidencia obyvateľstva

10

Evidencia brancov (zoznam)

5

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov

 

Výsledky

A – 10

Podklady

5

Hlásenia pobytu občanov

 

Hlásenia trvalého pobytu (rozhodnutia súdu, potvrdenia, list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, doklad o prispôsobení budovy na bývanie, súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti s prihlásením na pobyt)

2

(po zrušení trvalého pobytu)

Prihlásenie inej osoby na trvalý pobyt (list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, doklad o prispôsobení budovy na bývanie, rozhodnutia súdu, rozhodnutie o umiestnení občana v zariadení, zmluva o poskytovaní a poskytnutí služieb, splnomocnenie na prihlásenie na trvalý pobyt, splnomocnenie vedúceho zariadenia s podpisovým vzorom na prihlásenie na trvalý pobyt, potvrdenie vedúceho zariadenia o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt, súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti s prihlásením na pobyt)

2

(po zrušení trvalého pobytu)

Odhlásenie z trvalého pobytu

2

(po zrušení trvalého pobytu)

Ohlásenie o trvalom pobyte v zahraničí

2

(po zrušení pobytu v zahraničí)

Podnet na zrušenie trvalého pobytu

5

Potvrdenia o trvalom pobyte

5

Potvrdenie o hlásení trvalého pobytu v zahraničí

5

Hlásenia prechodného pobytu – prihlásenia na prechodný pobyt

2

(po zrušení prechodného pobytu)

Prihlásenie inej osoby na prechodný pobyt

2

(po zrušení prechodného pobytu)

Odhlásenie z prechodného pobytu

2

(po zrušení prechodného pobytu)

Ohlásenie o prechodnom pobyte v zahraničí

2

(po zrušení pobytu v zahraničí)

Podnet na zrušenie prechodného pobytu

5

Potvrdenie o prechodnom pobyte

5

Potvrdenie o hlásení prechodného pobytu v zahraničí

5

Poskytovanie informácií o pobyte občana, bydlisku občana, histórii bydliska a histórii pobytu občana

5

Verejné zhromaždenia

5

 

 

ZDRAVOTNÍCTVO

 

Detské jasle

 10

 

 

INFORMATIKA

 

Informačný systém mestskej časti

10