Dotácie - na podporu projektov v oblasti kultúry a sociálnej oblasti - rok 2009

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo 
Žiadateľ  Účel požadovanej dotácie  Výška dotáci
požado- vanej
 Výška dotácie
schvále- nej
Prerokované
na komisi
Schválená
uznesením číslo
 
1 21885/2009
29.5.2009
Stoptime,s.r.o.- Filmový klub Nostalgia
Kozia 17, Bratislava
lesné kino Nostalgia 2.870 400 kultúrna 93/2009 zo dňa 3.novembra 2009
2 41373/2009
19.10.2009
LÚČ-vydavateľské družstvo Špitálska 7
Bratislava
vydanie publikácie Dóm sv. Martina-posolstvo bratislavskej katedrály 5.000 1.000 kultúrna 93/2009 zo dňa 3.novembra 2009
3 39712/2009
7.10.2009
Občianske združenie-Svätý Jakub
Obchodná 52
Bratislava
zabezpečenie TOS,PS,rozvoz stravy pre občanov Starého Mesta 1.400 1.400 sociálna 93/2009 zo dňa 3.novembra 2009
4 30.9.2009 Jednota dôchodcov na Slovensku
OZ, Radlinského
Bratislava
vydanie zbierky básní "Šepot číreho srdca", pre aktivity JDS
organ.jubil.osláv pre seniorov
500-1.000 500 sociálna 93/2009 zo dňa 3.novembra 2009
5 10.10.2009 Jednota dôchodcov,BA I, ZO 07
Gaštanová 19
Bratislava
činnosť ZO 7 Gaštanová 19 500 300 sociálna 93/2009 zo dňa 3.novembra 2009
6 28.9.2009 Klub mnohodetných rodín
Lichardova 16
Bratislava
projekt "Mama konečne si oddýchni", víkendy so SM v spolup.s odd.škols.a kultúr 1.350 500 sociálna 93/2009 zo dňa 3.novembra 2009
7 30.9.2009 Rodinný klub Opice, OZ
Langsfeldova 7
Bratislava
činnosť rodinného klubu 2.000 300 sociálna 93/2009 zo dňa 3.novembra 2009