Dotácie - na podporu projektov v oblasti školstva - rok 2007

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO NA ROK 2007
NA DOTÁCIE - NA PODPORU PROJEKTOV V ODVETVÍ ŠKOLSTVA
VO VÝŠKE 250 tis. Sk

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI

ŽIADATEĽ

ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č. :

2.4.2007 Športvital
občianske združenie
Pri Starech Prachárni 8,BA
na vytváranie bezbariérového styku hendikepovaných
a zdravých cvičencov
50.000,- Sk 50.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
19.2.2007 Gymnázium
Grösslingova
Bratislava
na organizovanie 20.ročníka
OH Gymnázia Grösslingová
100.000,- Sk 25.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
26.4.2007 Staromestská liga
ZŠ Mudroňova 83
Bratislava
Staromestská liga-5.ročník 60.000,- Sk 60.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
9.5.2007 TJ Sokol Bratislava I
Vinohrady, OZ
Sokolská 1/b, BA
na podchytenie talentov a rozvoj športu (Majstrovstvá BA v modernej ymnastike) 20.000,- Sk 20.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
27.3.2007 YMCA Staré Mesto, OZ
Záujmová skup.Lesná YMCA
Šancová 13, BA
na zmysluplné trávenie času detí v období prázdnin
Tábory YMCA Staré M.
20.000,- Sk 20.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
27.3.2007 YMCA Staré Mesto, OZ
Záujmová skup.Lesná YMCA
Šancová 13, BA
poskytovanie dlhodobej
a pravidelnej možn. trávenia voľného času detí a mládeže
20.000,- Sk 20.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007


Spolu :
195.000,- Sk