Dotácie - na podporu projektov v oblasti sociálnej a školstva - rok 2008

Dotácia z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá bola schválená na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 4. novembra 2008 na aktivitu, projekt v oblasti vzdelávania, mládeže a športu

Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo

Žiadateľ

Účel požadovanej dotácie

Výška dotácie
požadovanej

Výška dotácie
schválenej

Prerokované
na komisii

Schválená
uznesením číslo

8.10.2008
42544/2008
Rodičovské združenie pri Materskej škole Šulekova 35, OZ Šulekova 35,Bratislava na realizáciu projektu
"Máme radi pohyb"
35.000,- Sk 35.000,- Sk školská č.114/2008
zo 04.11.2008


Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 4. novembra 2008 na aktivitu, projekt v oblasti sociálnej,zdravotnej a rodiny

Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo

Žiadateľ

Účel požadovanej dotácie

Výška dotácie
požadovanej

Výška dotácie
schvále- nej

Prerokované
na komisii

Schválená
uznesením číslo

22.11.2007
69869/2007
Betánia, n.o.
Partizánska 6
811 03 Bratislava
na opatrovanie a ošetrovanie starších Staromešťanov AG -250.000,- Sk
DOS-100.000,-Sk
10.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
20.12.2007
76638/2007
Empatia, n.o.
domáca opatrov.služba
Haanova 26 B,851 04 BA 5
na starostlivosť o klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
5.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
18.1.2008
4218/2008
Bratisl.katolícka charita
účelové zariadenie cirkvi
Heydukova 14,811 08 BA 1
na opatrovanie chorých a bezvládnych Staromešťanov v domácom prostredí 240.000,- Sk 8.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
28.4.2008
20413/2008
Živena,spolok slov.žien,OZ
Konventná 11
Bratislava
na sociálnu činnosť spolku zameranú na pomoc starším členkám v Starom Meste 15.000,- Sk 5.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
29.1.2008
5865/2008
GALANT n.o.
Znievska 20
851 06 Bratislava
na starostlivosť o klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 250.000,- Sk 10.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
6.3.2008
12427/2008
Klub mnohodetných rodín
OZ,
Lichardova 16,BA
na starostlivosť o deti predškolského veku,projekt "Denné matky" v m.č. SM 75.000,- Sk 10.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
14.4.2008
18530/2008
Zväz diabetikov Slovenska
(ZDS),ZO Bratislava 1,2,3
Vlčkova 26, BA
na aktiváciu dôchodcov členov ZO Bratislava I. 20.000,- Sk 5.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
21.4.2008
19460/2008
Združenie sclerosis Multiplex
nádej
Nad Lúčkami 51,BA
na činnosť združenia Scleroisis multiplex v mestskej časti Bratislava-Staré mesto
5.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
3.10.2008
41940/2008
Domov pre každého, OZ
Stará Vajnorská 92
Bratislava
na činnosť a nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 100.000,- Sk 10.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008
7.10.2008
42315/2008
Depaul Slovensko, n.o.
Kapitulská 18
Bratislava
na nákup vybavenia na prevádzku na ulici
Krčméryho 8-10
10.000,- Sk 10.000,- Sk sociálnej č.114/2008
zo 04.11.2008