Dotácie - na podporu projektov v oblasti sociálnej - rok 2007

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO NA ROK 2007
NA DOTÁCIE - NA PODPORU PROJEKTOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ
V OBLASTI SOCIÁLNEJ VO VÝŠKE 500 tis. Sk

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI
ŽIADATEĽ ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE
VÝŠKA
POŽADO- VANEJ
DOTÁCIE
VÝŠKA
SCHVÁLE- NEJ
DOTÁCIE
SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č. :

20.10.2006

ZO 2,Zväz zdra.postihnutých
Gaštanová 19
BA

sociálno-rehabilitačný
projekt pre 30 účastníkov
z m.č.

20.000,- Sk

10.000,- Sk

51/2007 zo dňa 29.5.2007

29.11.2006
Charita Blumentál, OZ
Vazovova 8, BA
organizovanie voľného
času detí počas prázdnin
15.000,- Sk 15.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
29.11.2006 Charita Blumentál, OZ
Vazovova 8, BA
akcie a aktivity,
výlety pre seniorov
15.000,- Sk 15.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
3.1.2007 Senior klub-Kalvária
Na Kalvárii 10
BA
rozvoj aktivít seniorov 25.000,- Sk 20.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
5.1.2007 Bratisl.katolícka charita
Účelové zariadenie cirkvi
Heydukova 12, BA
voľno-časové aktivity,
vzdelávanie, sociálne
vzťahy, komunikácia
30.000.- Sk 20.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
10.1.2007 Okr.org. Jednoty dôchodcov
Radlinského 51
BA
starostlivosť o seniorov 10.000,- Sk 10.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
15.1.2007 Zákl.org. nepočujúcich
Budatínska 59/a
BA
sociálno-rehabilitačný
projekt starostlivosti
o nepočujúcich
10.000,- Sk 10.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
22.1.2007 Zväz.diabetikov Slovenska
Základná org.Bratislavy1,2,3
Nábr.L.Svobodu 28, BA
aktivácia invalidných
dôchodcov-zájazdy
20.000,- Sk 10.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
30.1.2007 Združenie kresťanských sen.
Občianske združenie
Žabotova 2, BA
na činnosť združenia,
kultúrne podujatia,
výlety a prednášky
25.000,- Sk 20.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
13.2.2007 Únia nevidiacich a slabozrak.
Základná org.Bratislava
Zochova 16/8, BA
klubovú,spolkovú a
záujmovú činnosť a
prednášky
16.000,- Sk 10.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
21.2.2007 Združ.zdravot. postihnutých
občanov, OZ
Jeseniova 51, BA
sociálno rehabilitačné
aktivity členov ZO 3
z m.č. BA-Staré Mesto
20.000,- Sk 10.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
8.3.2007 Klub Venuša pri Lige
proti rakovine SR
Špitálska 21, BA
na klubovú činnosť a
skupinové cvičenia
pre členky kluvu Venuša
10.000,- Sk 10.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007
2.4.2007 Domov dôchodcov
OHEL DAVID,nešt.subj.
Svoradova 11,BA
posteľná bielizeň,
svietidlá
60.000,- Sk 20.000,- Sk 51/2007 zo dňa 29.5.2007


Spolu :
180.000,- Sk