Dotácie - na podporu projektov v oblasti sociálnej - rok 2008

Poskytnutie schválených dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Miestnym zastupiteľstvom dňa 01. 04. 2008

 

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie
požado- vanej
Výška dotácie
schvále- nej
Preroko- vané
na komisii
Schválená
uznesením číslo

1 29.11.2007
71428/2007
Spoloč.na pomoc s autizmom
SPOZA, OZ
Nám1.mája 1, 811 06 BA
na sociálnu a pracovnú rehabilitáciu 100.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
2 7.1.2008
1395/2008
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Žabotova 2, BA 
na činnosť združenia 25.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
3 9.1.2008
1940/2008
Seniorklub-Kalvária
Na Kalvárii 10
811 04 Bratislava 1
rozvoj aktivít seniorov 25.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
4 14.1.2008
3039/2008
Únia nevid.a slaboz.Slovensk.
OZ, Zochova 16/8
811 03 Bratislava 3
na činnosť 15.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
5 14.1.2008
2671/2008
Slov.zväz telesne postih.
ZO č. 127
Záhrebská 9, 851 01 BA 5
na sociálnu a humanitnú starostlivosť a činnosť ZO 25.000,- Sk 10.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
6 14.1.2008
2939/2008
Katolícka jednota-klub dôch.
Cukrová 6, 811 08 BA 1
na činnosť a aktivity klubu 20.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
7 15.1.2008
3374/2008
Združ.zdrav. postih.občan.
Jeseniova 51, 831 01 BA 3
sociálno-rehabilitačné aktivity 15.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
8 15.1.2008
3323/2008
Okres.org.Jednoty dôchodcov
Radlinského 51, BA
na činnosť 15.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
9 17.1.2008
3970/2008
Depual Slovensko,n.o.
Kapitulská 18, 814 15 BA 1
na lôžka, prikrývky a hygienické potreby 57.000,- Sk 20.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
10 3.3.2008
11443/2008
Domov pre každého, OZ
Stará Vajnorská 92
Bratislava
na opravu priestorov strediska osobnej hygieny 100.000,- Sk 25.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
11 21.1.2008
4444/2008
Klub dôch. "Pokoj a dobro"
Františkánska 2
811 01 Bratislava 1
na charitatívnu činnosť 25.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
12 22.1.2008
4794/2008
Svätý Jakub - OZ
Obchodná 52
811 06 Bratislava 1
na rozvoz a donášku obedov a prepravnú službu 337.000,- Sk 70.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
13 18.1.2008
4218/2008
Bratislavská katolícka charita
Heydukova 14
811 08 Bratislava 1
na činnosť Senior klubu 20.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
14 29.1.2008
5859/2008
ECHO,Združ.na pomoc ľuďom s mentálnym postih.,OZ
Sklenárová 12,BA
na klubovú činnosť 25.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
15 28.1.2008
5617/2008
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930
Budatínska 59/a,BA
sociálno-rehabilitačný proj. starostlivosti o nepočujúcich občanov 20.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
16 4.2.2008
6875/2008
Volanie života-Phonae Vitae
Kominárska 2
832 03 Bratislava
na úhradu tele- komunikačných poplatkov a nájomného 25.000,- Sk 25.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
17 4.2.2008
6802/2008
Združenie zdravotne postih. občanov v Slov.rep. ZO 2
MKC Gaštanova 19,BA
na liečevné a rehabilitačné programy 7.000,- Sk 7.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
18 13.2.2008
8784/2008
Charita Blumentál
Občianske združenie
Vazovova 8, BA
na letný detský tábor 10.-15.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
19 13.2.2008
8784/2008
Charita Blumentál
Občianske združenie
Vazovova 8, BA
na aktivity organizované pre dôchodcov 15.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
20 15.2.2008
9022/2008
Klub Venuša pri Lige proti rakovine SR
Špitálska 21, BA
na činnosť klubu 10.000,- Sk 10.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
21 14.1.2008
2975/2008
Združenie zdravot.postih.obč. v Slov.republike ZO 2
MKC Gaštanová 19, BA
na sociálnu rekondíciu pre členov 20.000,- Sk 10.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
22 22.2.2008
10423/2008
Slov.zväz telesne postih.ZO
Karadžičova 1, OZ
Bratislava
na športové hry pre zdravotne postihnutých o pohár starostu 35.000,- Sk 10.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008
23 26.2.2008
10825/2008
Autistické centrum Andreas n.o. Galandova 7 Bratislava na činnosť 40.000,- Sk 15.000,- Sk sociálnej 28/2008 zo dňa 1.4.2008