Dotácie - na podporu projektov v oblasti sociálnej - rok 2009

Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvo 28.apríla 2009 v oblasti sociálnej, zdravotnej a rodiny

 

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie
požado- vanej v €

Výška dotácie
schvále- nej v €

Prerokované
na komisii
Schválená
uznesením číslo
1 41940/2008
3.10.2008
Domov pre každého
OZ,Stará Vajnorská 92
Bratislava
na činnosť a služby pre občanov Starého Mesta 3.319,39 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
2 50591/2008
2.12.2008
Katolícka jednota m.BA
pob.KJ Staré Mesto,OZ
Cukrová 6, BA
na činnosť klubu
dôchodcov
664 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
3 1101/2009
13.1.2009
Okres.org.Jednoty dôchodcov Staré Mesto
OZ,Radlinského 51,BA
na činnosť jednoty dôchodcov 730 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
4 1891/2009
15.1.2009
Združ.zdrav.postih. obč.
ZO 1, Tehelná 26
Bratislava
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
997,5 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
5 1792/2009
15.1.2009
Slov.zväz.telesne post.
ZO 127, združ.hum.zam.
Záhrebská 7,BA
na činnosť zväzu
zdravotne postihnutých
830 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
6 1789/2009
15.1.2009
OZ Svätý Jakub
Obchodná 52
Bratislava
donáška stravy,preprava občanov,pomoc v domácnosti 830 830 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
7 1875/2009
15.1.2009
Bratislavská arcidiecézna
charita
Heydukova 14,BA
na činnosť klubu seniorov 3.000 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
8 1875/2009
15.1.2009
Bratislavská arcidiecézna
charita
Heydukova 14,BA
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
820 265 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
9 1686/2009
15.1.2009
Združ.kresť.seniorov Slov.
OZ, Žabotova 2
Bratislava
na činnosť združenia 670 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
10 2068/2009
16.1.2009
Brat.spolok nepočujúcich
Budatínska 59/a
Bratislava
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
700 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
11 1946/2009
16.1.2009
Betánia, n.o.
Partizánska 6
811 03 Bratislava
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
3.319,39 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
12 1939/2009
16.1.2009
OZ, Bol raz jeden človek
Vazovova 7
Bratislava
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
995,82 235 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
13 48579/2008
19.11.2008
SPOSA,Spoloč.na pomoc
osobám s autizmom
Nám.1.mája 1, BA
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
3.319,39 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
14 2555/2009
21.1.2009
Združ.zdrav.postih. občan.
ZO 3, Jeséniova 51
Bratislava
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
663 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
15 2710/2009
21.1.2009
Klub dôchodcov "Pokoj a dobro",
Františkánska 2
Bratislava
na činnosť klubu dôchodcov 700 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
16 49165/2008
24.11.2008
ZO 2 Slov.zväzu zdravotne
postihnutých
Gaštanova 16, BA
na činnosť zväzu
zdravotne postihnutých
663,88 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
17 4127/2009
30.1.2009
OZ, Charita Blumentál
Vazovova 8
Bratislava
na činnosť organizácie
pre deti z mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
500 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
18 4127/2009
30.1.2009
OZ, Charita Blumentál
Vazovova 8
Bratislava
na činnosť klubu Seniorov 490-500 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
19 4339/2009
2.2.2009
Depaul Slovensko
n.o. Kapitulská 18
Bratislava
na činnosť a pomoc
pre občanov mestskej č.
Bratislava-Staré Mesto
3.319 800 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
20 4339/2009
2.2.2009
Depaul Slovensko
n.o. Kapitulská 18
Bratislava
na starostlivosť o občanov
Starého Mesta v útulku
Sv.Lujzy - Krčméryho
1.660 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
21 5260/2009
5.2.2009
regióny.sk_klub Senior
OZ, Žilinská 5, /Podjavorinsk.7/
Bratislava
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
500 220 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
22 5464/2009
9.2.2009
Združenie zdrav.postihnutých
ZO-2, OZ
Gaštanová 19,BA
na činnosť združenia 200 200 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
23 7322/2009
20.2.2009
Bratisl.občianska poradňa
nezisková organizácia
Záhrebská 9, BA
na činnosť poradne a
na technické vybavenie
4.000 700 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
24 9177/2009
4.3.2009
Zväz diabetikov Slovenska,ZO
OZ Bratislava  1,2,3
Vlčkova 26, Bratislava
na činnosť Zväzu diabetikov
Slovenska, ZO Bratislava I
480 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
25 9972/2008
9.3.2009
Slov.zväz telesne postihnutých
ZO, OZ
Karadžičova 1
spoločenské a humanitné
akcie pre členov
1.500 300 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
26 9972/2008
9.3.2009
Slov.zväz telesne postihnutých ZO, OZ
Karadžičova 1
príspevok na rekondičné
a ozdravovacie pobyty
pre členov
1.000 300 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
27 10115/2009
10.3.2009
Senior klub Kalvária
sirkevná organizácia
Na Kalvárii 10, Bratislava
na činnosť Seniorklubu 664 500 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
28 10868/2009
13.3.2009
Združenie sclerosuis multiplex
Nádej, OZ
Nad Lúčkami 51, Bratislava
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
podľa možností 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
29 10925/2009
16.3.2009
Klub Venuša,pri Lige proti
rakovine SR
Brestova 6,Ba
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
332 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
30 10981/2009
16.3.2009
ECHO Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím
Sklenárova 12, BA
na činnosť organizácie
v prospech občanov
Starého Mesta
532 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
31 11303/2009
17.3.2009
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska ÚNSS, OZ
Zochova 16/8, BA
na činnosť únie 500 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
32 14068/2009
2.4.2009
Autistické centrum Andreas n.
Galandova 7
811 06 Bratislava 1
na činnosť organizácie
pre občanov Starého Mesta
1.141 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
33 12177/2009
23.3.2009
Národné centrum pre rovnosť
príležitostí, n.o.
Laurinská 2, 811 01 Bratislava
na činnosť organizácie 1.000 330 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009
34 15910/2009
17.4.2009
Proti prúdu, OZ
Karpatská 10
811 05 Bratislava
na projekt podpory pre
predajcov časopisu Nota Bene
najmä občanov SM
1.660 700 sociálna č. 39/2009 z 28.apríla 2009