Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 20.apríla 2010

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie

Výška dotácie požado-

vanej

Výška dotácie schvále- nej Preroko- vané na komisii Schválená uznese- ním číslo
1 7.12.2009
98557/2009
Združ.zdrav. postihn.obč.
Jeseniova 51, OZ 3
Bratislava
na činnosť, podujatia a aktivity členov ZO 3 s pobytom v m.č.SM 660€ 300€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
2 11.1.2010
676/2010
Združ.zdrav. postin.obč.ZO1
Tehelná 26
Bratislava
na rekondičné pobyty členov ZO 1,s pobytom v m.č. SM 660€ 350€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
3 12.1.2010
1160/2010
Okr.org.Jednoty Dôchod.
Staré Mesto, OZ
Radlinského 51, BA
na činnosť, aktivity, podujatia 900€ 500€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
4 13.1.2010
1327/2010
Rodinný klub Opice,o.z.
Langsfeldova 7
Bratislava
na činnosť, aktivity a podujatia materského centra 5.000€ 350€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
5 15.1.2010
2262/2010
Slov.zväz teles.postihn.
ZO 127, Záhrebská 9
Bratislava
na činnosť, aktivity a podujatia 830€ 450€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
6 27.1.2010
4685/2010
Združ.sclerosis multiplex Nádej
Nad Lúčkami 51
Bratislava
na činnosť združenia, na organizovanie akcie Deň nádeje 330€ 330€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
7 1.2.2010
5313/2010
ECHO Združenie na pomoc uďom s mentálnym postih.
Sklenárova 12, BA
na činnosť,aktivity a podujatia členov OZ s pobytom v m.č.SM 532€ 300€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
8 3.2.2010
5902/2010
Katolícka jednota mesta Brat
klub dôchodcov
Cukrová 6, BA
na činnosť, aktivity a podujatia 664€ 500€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
9 18.1.2010
2667/2010
Bratisl.spolok nepočujúcich
Budatínska 59/a
Bratislava
na činnosť, aktivity a podujatia členov spolku s pobytom v m.č.SM 700€ 350€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
10 12.2.2010
7375/2010
UNICEF, OZ
Nám.SNP 13, Batislava
na činnosť, aktivity a podujatia pre klientov s pobytom v m.č.SM 1.350€ 350€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
11 12.2.2010
4437/2010
Združ.kresť.seniorov Sloven.
Žabotova 2, Bratislava
na činnosť, aktivity a podujatia 830€ 500€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
12 25.2.2010
9394/2010
Združenie zdravotne postihnutých, OZ-ZO-Z
Gaštanova 19, BA
na činnosť, aktivity a podujatia 200€ 200€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
13 1.3.2010
9669/2010
Klub dôchodcov "Pokoja a dobro"
Františkánska 2
Bratislava
na činnosť, aktivity a podujatia 700€ 500€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
14 5.3.2010
10532/2010
OZ Charita Blumentál
Vazovova 8
Bratislava
na činnosť, aktivity a podujatia 700€ 600€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
15 5.3.2010
10532/2010
OZ Charita Blumentál
Vazovova 8
Bratislava
na letný tábor pre deti Staromešťanov 600-650€ 600€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
16 10.3.2010
11286/2010
Senior klub Kalvária
Na Kalvárii 10
Bratislava
na činnosť, aktivity a podujatia 700€ 700€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
17 16.3.2010 Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ZO-Staré Mesto
Zochova 16/8, BA
na činnosť, aktivity a podujatia 500€ 350€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
18 15.3.2010
11936/2010
Depaul Slovensko, n.o.
Kapitulská 18
Bratislava
na činnosť útulku nocľahárne 1.000€ 600€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
19 15.3.2010
11939/2010
Depaul Slovensko, n.o.
Kapitulská 18
Bratislava
na činnosť útulku 500€ 300€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
20 26.3.2010
13740/2010
ZO-SZTP Bratislava-SM
Karadžičova 1
Bratislava
na aktivity pre členov ZO s pobytom v mestskej časti SM 500€ 200€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
21 26.3.2010
13738/2010
ZO-SZTP Bratislava-SM
Karadžičova 1
Bratislava 
na aktivity pre členov ZO s pobytom v mestskej časti SM 500€ 200€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
22 31.3.2010
14367/2010
OZ Bol raz jeden človek
Vazovova 7
811 07 Bratislava
na športové aktivity pre klientov s pobytom v m.č. SM 401€ 400€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
23 1.4.2010
14690/2010
OZ PRIMA
Hviezdoslavovo nám. 17
811 01 Bratislava
na činnosť v m.č. SM 500€ 500€ sociálna 27/2010 z 20.4.2010
24 12.2.2010
7472/2010
Marenčin PT, spol.s r.o.
Jelenia 6
811 05 Bratislava
vydanie knihy: Vladimír Segeš-Remeslá a cechy v starom Prešporku 500€ 300€ kultúrna 27/2010 z 20.4.2010
25 22.2.2010
8805/2010
Klub Happyland, OZ
Brnianska 13
811 04 Bratislava
projekt EKOHAPPYLAND 2010 /výchova k ochrane životného prostredia/ 1.500€ 500€ životná 27/2010 z 20.4.2010
26 26.3.2010
13915/2010
Eva Cvengrošová
Štefánikova 24
811 05 Bratislava
dobudovanie zelenej plochy medzi domami Palárikova 9a7 kvety, zemina, pletivo, trváv.k. 1.500€ 500€ životná 27/2010 z 20.4.2010
27 9.2.2010
6848/2010
NO-B M European Democratic Forum
Grösslingova 6-8, BA
projekt:Bratislava, moje mesto a jej budúcnosť, literárna súťaž 300€ 300€ školská 27/2010 z 20.4.2010
28 17.3.2010
12388/2010
Rodičovské združenie pri Materskej škole Šulekova 35
811 03 Bratislava
projekt "Hlinené tajomstvá" 300€ 300€ školská 27/2010 z 20.4.2010