Elektronické zastupiteľstvo

Hlavným účelom interného systému elektronické zastupiteľstvo je zefektívnenie procesov súvisiacich s výkonom samosprávy a činnosťou úradu – plánovanie zasadnutí, príprava materiálov, podpora priebehu zasadnutí a spracovania uznesení a zápisníc vrátane ich zverejnenia na webovom sídle.

Automatickým zverejňovaním je sledované aj zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti samosprávy voči občanom a zvýšenie kvality, adresnosti a zodpovednosti pri činnosti poslancov, zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy. V neposlednom rade pri automatickom zverejňovaní odpadajú pracovné úkony správcu webu, čím sa šetria pracovné kapacity pracovníkov úradu a zamedzí sa vzniku chýb alebo omeškania zverejnenia informácie.

Elektronické zastupiteľstvo prináša elektronizáciu procesov a činností samosprávy a úradu súvisiacich s výkonom samosprávnych činností a poskytuje:

  • podpora plánovania zasadnutí zastupiteľstva, rady a komisií, automatické zverejnenie schváleného plánu zasadnutí na webovom sídle samosprávy (služba eGov-Web),
  • podpora prípravy materiálov k jednotlivým bodom zasadnutia, úprava programu zasadnutia,
  • on-line sprístupnenie materiálov poslancom už počas ich spracovania,
  • presuny bodov programu medzi plánovanými zasadnutiami podľa stavu prípravy materiálu,
  • automatické zverejnenie materiálov na zasadnutie na webovom sídle spolu s pozvánkou na zasadnutie,
  • on-line podpora priebehu zasadnutí,
  • spracovanie hlasovaní, zápisnice a uznesení,
  • podpisovanie uznesení starostom,
  • automatické zverejnenie uznesení a zápisníc na webovom sídle samosprávy po ich schválení