Elektronický úrad

V rámci elektronizácie úradu boli interne zavedené dva informačné systémy – nová registratúra IS SAMO a systém elektronického úradu a zastupiteľstva GovIS.

 

Systém elektronického úradu a zastupiteľstva GovIS ponúka informačnú podporu riadenia činnosti miestneho úradu a efektívne zabezpečenie prípravy, priebehu a zverejnenia uznesení a zápisníc zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy. Materiály na zasadnutia zastupiteľstva sú on-line prístupné poslancom už počas ich prípravy, takže majú možnosť sa v rámci svojich úloh a kompetencií aktívne podieľať na ich spracovaní, čo prináša novú kvalitu do výkonu samosprávy a plnenia funkcie poslancov. Všetky informácie (plán zasadnutí, program zvolaného zasadnutia, uznesenia, zápisnica) sú automaticky zverejňované v momente svojho vzniku resp. schválenia, čo zvyšuje transparentnosť činnosti samosprávy, šetrí pracovný čas a zamedzuje vzniku možných chýb pri zverejňovaní prostredníctvom redakčného systému.