Elektronizácia územného a stavebného konania

Cieľom elektronizácie územného a stavebného konania je urýchliť a zjednodušiť proces vybavovania územných a stavebných konaní pre občanov a zároveň zefektívniť činnosť miestneho úradu v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Umožňuje vytvárať občanom a organizáciám elektronické podania prostredníctvom elektronických formulárov s možnosťou kontroly zadávaných údajov. Údaje z formulárov sú prenesené cez registratúru priamo do informačného systému stavebného úradu na elektronické spracovanie. Výzvy na doplnenie podania a rozhodnutia sú účastníkom konania aj dotknutým stranám doručené aj elektronicky bezprostredne po vydaní rozhodnutia, adresáti môžu byť notifikovaní prostredníctvom SMS alebo e-mailu (podľa ich vlastných nastavení).

Výsledkom je výrazné zefektívnenie a urýchlenie celého procesu – v bezproblémových prípadoch môžu byť rozhodnutia spracované a vydané v priebehu niekoľkých hodín od právoplatného podania.