F2, F3 - Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24  64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzické osoby
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste právnické osoby
Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

1. Vyplniť formulár F2 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzické osoby alebo formulár F3 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste právnické osoby (podľa toho či žiadosť podáva fyzická alebo právnická osoba).

2. Vyplniť formulár F5 Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, vyplní ho ten žiadateľ, ktorý pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu v súlade so zákonom č.289/2008 Z.z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

3. K žiadosti priložiť doklady (pozri prílohy podľa formulára F2 alebo formulára F3).

4. Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred začatím predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach.

5. Lehota pre povolenie je 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní.