F4 - Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24  64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu (činnosti) neštátneho zdravotníckeho zariadenia - lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb

1. Vyplniť formulár F4 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu (činnosti) neštátneho zdravotníckeho zariadenia – lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb.

2. K oznámeniu priložiť doklady (pozri prílohy podľa formulára F08).

3. V prípade, že žiadateľom je právnická osoba, doplniť v časti odborný zástupca rodné číslo.

4. Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred otvorením prevádzkarne.
Lehota pre povolenie je 30 dní.