Funkčné obdobie 2005 - 2010

Ing. Paulína Schmidtová

hlavný kontrolór

 

Na 18. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 4. volebnom období, konaného 26.10.2004 prijalo uznesenie č. 142/2004, ktorým v časti  B., „volí za hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Paulínu Schmidtovú“.